درباره نشریه
ISSN:
1735-1985
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول:
دکتر مهرداد جلالی
سردبیر:
مجید وفایی جهان
مدیر اجرایی:
دکتر محبوبه هوشمند
مدیرداخلی:
دکتر علی محفوظی
تلفن:
051-36625055
دورنگار:
051-36625055
نشانی:
مشهد، قاسم آباد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دبیرخانه مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (فنی مهندسی سابق)
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ited
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/07
مدیر مسئول
دکتر مهرداد جلالی

Mehrdad Jalali

سردبیر
مجید وفایی جهان
هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
اعضای تحریریه
مجید وفایی جهان
هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دکتر سعید راحتی قوچانی
هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: برق
دکتر محمدعلی خلیل زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: برق
دکتر مهرداد جلالی

Mehrdad Jalali

دکتر محمود نقیب زاده
استاد گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: برنامه ریزی فرآیند، الگوریتم های بیوانفورماتیک
Mahmoud Naghib Zadeh
Professor Department of Computer Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Process Scheduling, Bioinformatics algorithms
دکتر محمد مولوی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Molavi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر خلیل مافی نژاد
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک
Khalil Mafinezhad
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Electronic
دکتر رضا قاضی

دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک برق، کنترل قدرت سیستم
Reza Ghazi

Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Power Electronics, Power System Control
مدیر اجرایی
دکتر محبوبه هوشمند
استادیار
رشته تخصصی: کامپیوتر
مدیرداخلی
دکتر علی محفوظی

Ali Mahfuzi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۳