درباره نشریه
ISSN:
1735-8019
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی تفضلی
سردبیر:
دکتر عباسعلی تفضلی
مدیر اجرایی:
زهره حسن پور خواجه ها
مدیرداخلی:
علی اصغر یساقی
مسئول اشتراک:
زهره حسن پور خواجه ها
تلفن:
051-36613449 ، داخلی: 117
سایت اختصاصی:
jhc.sinaweb.net
نشانی:
مشهد، قاسم آباد، میدان مادر، مجتمع علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
صندوق پستی:
413-91735
اشتراک:
تلفن:
051-36613449 ، داخلی: 117
دورنگار:
051-36613449 ، داخلی: 117
پست الکترونیک:
ghadamgahi90@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/16
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی تفضلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
Abbas Ali Tafazoli
Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of the Islamic Nations
سردبیر
دکتر عباسعلی تفضلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
Abbas Ali Tafazoli
Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of the Islamic Nations
هیات تحریریه
دکتر حسین الهی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ
Hossein Elahi
Faculty member, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: history
دکتر عباسعلی تفضلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
Abbas Ali Tafazoli
Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of the Islamic Nations
دکتر مهدی جلیلی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mehdi Jalili
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر سیداحمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor, Islamic history and civilization group, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر حسین صابری
استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Hosein Saberi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدتقی فخلعی
استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه ومبانی حقوق اسلامی
Mohammad Taghi Fakhlaee
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حسین قرچانلو
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hossein Ghare Chan Loo
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر سیدجمال موسوی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Jamal Moosavi
Associate Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر جواد هروی
جواد هروی عضو هیات علمی واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ
Javad Heravi
Faculty member, Bojnord unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: history
ویراستار انگلیسی
دکتر معصومه بمانی نایینی
مدیر اجرایی
زهره حسن پور خواجه ها
رشته تخصصی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
مدیرداخلی
علی اصغر یساقی
علی اصغر یساقی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۲