درباره نشریه
ISSN:
1735-8019
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول:
علی اصغر یساقی
سردبیر:
دکتر عباسعلی تفضلی
مدیرداخلی:
دکتر حسین میرسعیدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر معصومه بمانی نایینی
مسئول اشتراک:
زهره حسن پور خواجه ها
تلفن:
051-36613449 ، داخلی: 144
سایت اختصاصی:
jhc.sinaweb.net
نشانی:
مشهد، قاسم آباد، میدان مادر، مجتمع علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
صندوق پستی:
413-91735
اشتراک:
تلفن:
051-36613449 ، داخلی: 117
دورنگار:
051-36613449 ، داخلی: 117
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/22
مدیر مسئول
علی اصغر یساقی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
سردبیر
دکتر عباسعلی تفضلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
Abbas Ali Tafazoli

Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of the Islamic Nations
اعضای تحریریه
دکتر اردشیر اسدبگی
واحد بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن
Ardeshir Asadbegi
Faculty member Bojnord unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: History and civilization of Islamic nations
دکتر حسین الهی
عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ
Hossein Elahi
Faculty member
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: history
دکتر عباسعلی تفضلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
Abbas Ali Tafazoli

Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of the Islamic Nations
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر حسین صابری
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Hosein Saberi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدتقی فخلعی
استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه ومبانی حقوق اسلامی
Mohammad Taghi Fakhlaei
Professor, jurisprudence
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حسین قرچانلو
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hossein Ghare Chan Loo
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر جمال موسوی
دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Jamal Moosavi
Associate Professor, History and Islamic civilization
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
غلامرضا ابراهیمی مقدم
استادیار الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، معارف اسلامی
Gholamreza Ebrahimi Moghadam
Assistant Professor, Theology and Islamic Sciences
Farhangian University
ویراستار انگلیسی
دکتر معصومه بمانی نایینی

مدیرداخلی
دکتر حسین میرسعیدی

Hossein Mirsaiedi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۹