درباره نشریه
ISSN:
1735-7977
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل بهنیافر
سردبیر:
کتایون علیزاده
مدیرداخلی:
دکتر هادی قنبرزاده دربان
تلفن:
051-36622790
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/geographic
نشانی:
مشهد، قاسم آباد، بلوار شاهد، مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دفتر فصلنامه علوم جغرافیایی
صندوق پستی:
413-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/28
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل بهنیافر
واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زمین شناسی
Abolfazl Behniya Far
Mashhad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: geomorphology
سردبیر
کتایون علیزاده
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Katayoon Alizadeh
Associate Professor, Department of Geography
Mashhad Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی احمدیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای شهری و ناحیه ای
Mohammadali Ahmadian

Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: urban geography, regional geography, rural geography, islamic countries, historical geography, urban management
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
دکتر مسعود مهدوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Masoud Mahdavi
Professor
University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دکتر حسین محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
دکتر عزت الله مافی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Ezzatolah Mafi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Urban geography
دکتر ابوالفضل بهنیافر
واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زمین شناسی
Abolfazl Behniya Far
Mashhad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: geomorphology
دکتر مهدی جهانی ثانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: برنامه ریزی روستائی
Mehdi Jahani Sani
Assistant Professor
Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: Rural planning
مدیرداخلی
دکتر هادی قنبرزاده دربان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۹