درباره نشریه
ISSN:
2283-1073
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا صدرآبادی حقیقی
سردبیر:
دکتر محمدحسن راشدمحصل
مدیر اجرایی:
شهریار ضروری
مدیرداخلی:
دکتر سیدمحسن نبوی کلات
تلفن:
051-28322652
دورنگار:
051-28322652
سایت اختصاصی:
weed-ecology.sinaweb.net
نشانی:
مشهد، بلوار امامیه، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مجتمع آموزشی گلبهار
صندوق پستی:
413-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1396/11/10
مدیر مسئول
دکتر رضا صدرآبادی حقیقی
رضا صدرآبادی حقیقی
سردبیر
محمدحسن راشدمحصل
استاد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
هیات تحریریه
دکتر محمد بازوبندی
محمد بازوبندی
دکتر کیومرث بخش کلارستاقی
کیومرث بخش کلارستاقی
محمدحسن راشدمحصل
استاد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
دکتر رضا صدرآبادی حقیقی
رضا صدرآبادی حقیقی
حمید مدنی
دانشیار واحد اراک
رشته تخصصی: زراعت - فیزیولوژی
Hamid Madani
Associate Professor, Arak Branch,
Specialist: Agriculture - Physiology
رضا قربانی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی - کنترل بیولوژیکی
Reza Ghorbani
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agronomic Ecology - Biological Control
دکتر حسین غدیری
حسین غدیری
استاد موسسه گیاه پزشکی کشور
Hossein Ghadiri
Professor of the Institute of Herbal Medicine of the country, Weed Research Department,
مدیر اجرایی
شهریار ضروری
شهریار ضروری
مدیرداخلی
دکتر سیدمحسن نبوی کلات
سیدمحسن نبوی کلات
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۲