درباره نشریه
ISSN:
2283-1073
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا صدرآبادی حقیقی
سردبیر:
دکتر محمدحسن راشدمحصل
مدیر اجرایی:
شهریار ضروری
مدیرداخلی:
دکتر سید محسن نبوی کلات
تلفن:
051-28322652
دورنگار:
051-28322652
سایت اختصاصی:
weed-ecology.sinaweb.net
نشانی:
مشهد، بلوار امامیه، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مجتمع آموزشی گلبهار
صندوق پستی:
413-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1396/11/10
مدیر مسئول
دکتر رضا صدرآبادی حقیقی

سردبیر
دکتر محمدحسن راشدمحصل
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
اعضای تحریریه
دکتر محمد بازوبندی

دکتر کیومرث بخش کلارستاقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دکتر محمدحسن راشدمحصل
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
دکتر رضا صدرآبادی حقیقی

دکتر حمید مدنی
دانشیار زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Madani
Associate Professor, Agriculture
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: Crop physiology
دکتر رضا قربانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی - کنترل بیولوژیکی
Reza Ghorbani
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agronomic Ecology - Biological Control
دکتر حسین غدیری
استاد
Hossein Ghadiri
Professor Weed Research Department
مدیر اجرایی
شهریار ضروری
شهریار ضروری

مدیرداخلی
دکتر سید محسن نبوی کلات

Seyed Mohsen Nabavi Kalat

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۲