درباره نشریه
ISSN:
2008-9171
eISSN:
2476-7093
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
مدیر مسئول:
دکتر آیت الله نصراللهی عمران
سردبیر:
دکتر فرهاد مشایخی
مدیرداخلی:
دکتر مسعود قانع
تلفن:
011-54272294
011-54270514
سایت اختصاصی:
www.ijmcm.ir
نشانی:
تنکابن، ولی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
صندوق پستی:
559-46815
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/10
مدیر مسئول
دکتر آیت الله نصراللهی عمران
دانشیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بافت شناسی
Ayatollah Nasrollahi Omran
Associate Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mycologist
سردبیر
دکتر فرهاد مشایخی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناس
Farhad Mashyekhi
Professor Faculty of Sciences
University of Guilan
Specialist: Cellular and developmental biology, Biologist
اعضای تحریریه
دکتر ایرج پاکزاد
استادتمام
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: باکتری شناس
Iraj Pak Zad
full Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Bacteriologist
دکتر امیر سیدموسوی
دکتر امیر سیدموسوی

رشته تخصصی: بافت شناسی پزشکی
Amir Seyed Mousavi

Specialist: Medical Mycologist
دکتر علیجان تبرای
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Alijan Tabarrai
Associate Professor Faculty of Medicine
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر مسعود پارسانیا
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ویروس شناس
Masoud Parsa Nia
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: virologist
دکتر یوسف یحیی پور
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: Virologist
Yousef Yahya Pour
Associate Professor Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Babol University of Medical Sciences
Specialist: ويروس شناس
دکتر محمدجواد غروی
استاد گروه انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: انگل شناس
Mohammad Javad Gharavi
Professor Department of Parasitology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist
دکتر علی اکبر پورفتح الله
استادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست، خون شناسی
Ali Akbar Pourfathollah
Assistant Professor School of Medical Science
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Iummologist, Hematology
دکتر افرا خسروی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Afra Khosravi
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر فاطمه ملکی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: انگل شناس
Fatemeh Maleki
Associate Professor Faculty of Allied Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist
دکتر فرهاد ادهمی مقدم
علوم پزشکی تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بیماری های التهابی و عفونی چشم
Farhad Adhami Moghadam
Tehran Medical Sciences
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inflammatory and Infectious Diseases of the Eye
دکتر عزت الله قائمی
استاد گروه میکروبیولوژی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ezzatollah Ghaemi
Professor Department of Medical Microbiology
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر محمدتقی هدایتی
استاد تمام مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Mohammad Taghi Hedayati
full Professor Invasive Fungus Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
Willem JG Melchers
Associate Professor
Specialist: Microbiologist
دکتر سید مجتبی سیدموسوی

Seyyed Mojtaba Seyed Mousavi

دکتر مسعود قانع
دانشیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: میکروبشناسی
Masood Ghane
Associate Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Microbiologist
دکتر ناهید کندری
دانشیار
رشته تخصصی: میکروبشناسی
Nahid Kondori
Associate Professor
Specialist: Microbiologist
ویراستار انگلیسی
دکتر میرساعد میری نرگسی
دانشیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژنتیک
Mir Saed Miri Nargesi
Associate Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geneticist
مدیرداخلی
دکتر مسعود قانع
دانشیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: میکروبشناسی
Masood Ghane
Associate Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Microbiologist
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۴