درباره نشریه
ISSN:
2008-9171
eISSN:
2476-7093
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
مدیر مسئول:
دکتر آیت الله نصراللهی عمران
سردبیر:
دکتر فرهاد مشایخی
مدیرداخلی:
دکتر مسعود قانع
ویراستار انگلیسی:
دکتر میرساعد میری نرگسی
تلفن:
011-54272294
011-54270514
سایت اختصاصی:
www.ijmcm.ir
نشانی:
تنکابن، ولی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
صندوق پستی:
559-46815
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/10
مدیر مسئول
دکتر آیت الله نصراللهی عمران
دانشیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بافت شناسی
Ayatollah Nasrollahi Omran
Associate Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mycologist
سردبیر
دکتر فرهاد مشایخی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناس
Farhad Mashyekhi
Professor Faculty of Sciences
University of Guilan
Specialist: Cellular and developmental biology, Biologist
اعضای تحریریه
دکتر ایرج پاکزاد
استادتمام
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: باکتری شناس
Iraj Pak Zad
full Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Bacteriologist
دکتر امیر سیدموسوی
دکتر امیر سیدموسوی

رشته تخصصی: بافت شناسی پزشکی
Amir Seyed Mousavi

Specialist: Medical Mycologist
دکتر علیجان تبرای
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Alijan Tabarrai
Associate Professor Faculty of Medicine
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر مسعود پارسانیا
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ویروس شناس
Masoud Parsa Nia
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: virologist
دکتر یوسف یحیی پور
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: Medical Virology
Yousef Yahyapour
Associate Professor, Infectious Diseases Research Center, Health Research Center
Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدجواد غروی
استاد گروه انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: انگل شناس
Mohammad Javad Gharavi
Professor Department of Parasitology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist
دکتر علی اکبر پورفتح الله
استادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست، خون شناسی
Ali Akbar Pourfathollah
Assistant Professor School of Medical Science
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Iummologist, Hematology
دکتر افرا خسروی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Afra Khosravi
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
فاطمه ملکی

Fatemeh Maleki

دکتر فرهاد ادهمی مقدم
علوم پزشکی تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بیماری های التهابی و عفونی چشم
Farhad Adhami Moghadam
Tehran Medical Sciences
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inflammatory and Infectious Diseases of the Eye
دکتر عزت الله قائمی
استاد گروه میکروبیولوژی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ezzatollah Ghaemi
Professor Department of Medical Microbiology
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر محمدتقی هدایتی
استاد تمام مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی- دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Mohammad Taghi Hedayati
Full Professor, department of Medical Mycology
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
Willem JG Melchers
Associate Professor
Specialist: Microbiologist
دکتر سید مجتبی سیدموسوی

Seyyed Mojtaba Seyed Mousavi

دکتر مسعود قانع
دانشیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: میکروبشناسی
Masood Ghane
Associate Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Microbiologist
دکتر ناهید کندری
دانشیار
رشته تخصصی: میکروبشناسی
Nahid Kondori
Associate Professor
Specialist: Microbiologist
ویراستار انگلیسی
دکتر میرساعد میری نرگسی
دانشیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژنتیک
Mir Saed Miri Nargesi
Associate Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geneticist
مدیرداخلی
دکتر مسعود قانع
دانشیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: میکروبشناسی
Masood Ghane
Associate Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Microbiologist
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲