درباره نشریه
ISSN:
2008-5079
eISSN:
2538-2365
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر مصطفی بهزادفر
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی بهزادفر
سردبیر:
دکتر مصطفی بهزادفر
مدیرداخلی:
دکتر سمانه جلیلی صدرآباد
تلفن:
021-44862135
دورنگار:
021-44862135
سایت اختصاصی:
www.armanshahrjournal.com
نشانی:
تهران، انتهای خیابان سردار جنگل، خیابان پنج تن، بلوار 35 متری قدس، نبش کوچه 3 شرقی، پلاک 24، ، کدپستی: 1477613611
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/29
صاحب امتیاز
دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
مدیر مسئول
دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
سردبیر
دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا عینی فر
استاد معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Alireza Einifar
Professor, Architecture, Faculty of Architecture, Collage of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر اردشیر انجمنی
استاد
Ardeshir Anjomani
Professor Urban & Regional Planning, University of Texas.
دکتر مهیار عارفی
استاد
Mahyar Arefi
professor University of Cincinnati, U.S.A
Specialist: Planning
دکتر لورن بریدل
استاد آمایش فضا، "دانشکده ژئوماتیک و محیط زیست" دانشگاه لوزان سوئیس.
رشته تخصصی: آمایش فضا
Laurent Bridel
Professor Geomatics & Spatial Planning, University of Lausanne
Specialist: Geomatics & Spatial Planning
دکتر اردشیر فقری
استاد برنامه ریزی حمل و نقل، "دانشکده مهندسی " دانشگاه دلاور آمریکا.
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل
Ardeshir Faghri
Professor Transportation Planning, University of Delaware.
Specialist: Transportation Planning
Derya Oktay
Faculty of Architecture at Ondokuz Mayis University, Turkey
Specialist: Urban Design, Urban Identity, Architectural Design in Urban Context, Cultural-spatial Aspects of Housing Environments, Public Urban Spaces, Quality of Urban Life
دکتر عباس رجبی فرد
استاد دانشگاه ملبورن
رشته تخصصی: ژئوماتیک و داده های فضایی
Abbas Rajabi Fard
Professor University of Melbourne.
Specialist: Professor of Geomatics & Spatial Data
دکتر سمانه جلیلی صدرآباد
استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: شهرسازی
Samaneh Jalilisadrabad
Assistant Professor, Regional & Urban Planning, School of Architecture & Environmental Design
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban
دکتر علی پارسا
"دانشکده محیط مصنوع" دانشگاه سالفورد انگلیس.
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی مستغلات
Ali Parsa
Real Estate and Land Management, University of Salford.
Specialist: Real Estate and Land Management
دکتر محمدرضا پورجعفر
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری و طراحی شهری
Mohammad Reza Pourjafar
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban Architecture and Design
دکتر اسماعیل شیعه
استاد دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: شهرسازی
Esmaeil Shieh
Professor, School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: urban planning
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد تمام شهرسازی، دانشکده شهرسازی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mehdi Azizi
Full Professor, School of Urban Planning
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر محسن فیضی
استاد دانشکده معماری و شهرساز
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر
Mohsen Faizi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape Architecture
دکتر فرشاد نوریان
دانشیار دانشکده شهرسازی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Farshad Nourian
Associate Professor, School of Urban Planning and Design
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر هاشم هاشم نژاد
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Hashem Hashemnejad
Associate Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
مدیرداخلی
دکتر سمانه جلیلی صدرآباد
استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: شهرسازی
Samaneh Jalilisadrabad
Assistant Professor, Regional & Urban Planning, School of Architecture & Environmental Design
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۱۱