درباره نشریه
ISSN:
2322-3472
eISSN:
2717-3402
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (انجمن ایرانی روابط بین الملل)
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدعلی تقوی
سردبیر:
دکتر محسن خلیلی
جانشین سردبیر:
سید محسن موسوی زاده جزایری
ویراستار انگلیسی:
دکتر رضا پیش قدم
کارشناس:
زهره اسکندری پور
تلفن:
051-38806309
دورنگار:
051-38806309
سایت اختصاصی:
irlip.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دفتر پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، ، کدپستی: 9177948951
صندوق پستی:
1357
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/21
مدیر مسئول
دکتر سید محمدعلی تقوی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
Seyyed Mohammad Ali Taghavi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر محسن خلیلی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohsen Khalili
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Political Sciences
جانشین سردبیر
سید محسن موسوی زاده جزایری
سید محسن موسوی زاده جزایری

اعضای تحریریه
ارشین ادیب مقدم

دکتر سید حسین اطهری
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Hossein Athari
Associate Professor, political science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: political science
دکتر حسین دهشیار
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hosein Dehash Yar
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر سید حسین سیف زاده
استاد
دانشگاه تهران
Seyyed hosein Seif Zadeh
Professor
University of Tehran
وحید سینائی

Vahid Sinaee

دکتر مسعود موسوی شفایی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Masoud Mousavi Shafaee
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations
مهدی نجف زاده

دکتر احمد نقیب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Political Sciences
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر سید محمدعلی تقوی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
Seyyed Mohammad Ali Taghavi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر اصغر کیوان حسینی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Keyvan Hoseini
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
دکتر عنایت الله یزدانی
دانشیار مطالعات خاورمیانه ، مدرسه مطالعات بین الملل
Sun Yat-sen University, Zhuhai, China
رشته تخصصی: روابط بین الملل مطالعات منطقه ای
Enayatollah Yazdani
Associate Professor, School of International Studies
Sun Yat-sen University, Zhuhai, China
Specialist: International Relations and Regional Studies
ویراستار انگلیسی
دکتر رضا پیش قدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی آموزش زبان
Reza Pish Ghadam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Social Psychology of Language Teaching
کارشناس
زهره اسکندری پور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۸