درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
مدیر مسئول:
فرزاد کریمی
سردبیر:
دکتر محسن دستگیر
تلفن:
031-52492059
سایت اختصاصی:
www.qfaj.ir
نشانی:
مبارکه، بلوار معلم، دانشگاه آزاد اسلامی، ، کدپستی: 8481914411
صندوق پستی:
119-84815
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/01
مدیر مسئول
فرزاد کریمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
سردبیر
محسن دستگیر
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohsen Dastgir
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Accounting
هیات تحریریه
دکتر تاکیا مهد اسکندر
تاکیا مهد اسکندر
استاد دانشگاه کبانگسان مالزی
رشته تخصصی: حسابداری
محسن دستگیر
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohsen Dastgir
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Accounting
سیدمصطفی جزایری
دانشیار دانشگاه متروپولیتن منچستر
رشته تخصصی: حسابداری
امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pour Heydari
Professor, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
فرزاد کریمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
ولی خدادادی
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Vali Khodadadi
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: v.khodadadi[at]hotmail.com
حمیدرضا وکیلی فرد
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری مالی
Hamid Reza Vakili Fard
Associate Professor,
Specialist: Financial Accounting
حسنعلی سینایی
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Shahid Chamram University
دکتر فریدالدین علامه حائری
فریدالدین علامه حائری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
شکرالله خواجوی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Shokrollah Khajavi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Accounting