درباره نشریه
ISSN:
2345-2617
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
مدیر مسئول:
دکتر فرزاد کریمی
سردبیر:
دکتر محسن دستگیر
مدیرداخلی:
لیلا صفدریان
تلفن:
031-52492059
سایت اختصاصی:
qfaj.mobarakeh.iau.ir
نشانی:
مبارکه، بلوار معلم، دانشگاه آزاد اسلامی، ، کدپستی: 8481914411
صندوق پستی:
119-84815
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر فرزاد کریمی
دانشیار واحد مبارکه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد
Farzad Karimi
Assistant Professor Mubarak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economy
سردبیر
دکتر محسن دستگیر
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohsen Dastgir
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting
اعضای تحریریه
دکتر زهره حاجیها
دانشیار واحد تهران شرق
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Zohreh Haji Ha
Associate Professor Tehran East Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر محسن دستگیر
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohsen Dastgir
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting
دکتر فرزاد کریمی
دانشیار واحد مبارکه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد
Farzad Karimi
Assistant Professor Mubarak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economy
دکتر ولی خدادادی
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Vali Khodadadi
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری مالی، مدیریت مالی
Hamid Reza Vakilifard
Associate Professor Tehran Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Accounting, Financial Management
دکتر حسنعلی سینایی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه مدیریت
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری، مدیریت مالی
Hasan Ali Sinaee
Associate Professor Department of Economics and Social Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting, financial Management
دکتر شکرالله خواجوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Shokrollah Khajavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
مدیرداخلی
لیلا صفدریان

LEILA SAFDARIYAN