درباره نشریه
ISSN:
2008-8485
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا اردکانی
سردبیر:
دکتر داوود حبیبی
دبیراجرایی:
دکتر علی صارمی راد
مدیر اجرایی:
محمد نبی ایلکایی
مدیرداخلی:
دکتر خداداد مصطفوی
ویراستار انگلیسی:
دکتر احمد جهان لتیباری
کارشناس:
دکتر داوود حبیبی
تلفن:
026-34183940
دورنگار:
026-34183940
سایت اختصاصی:
iapb.kiau.ac.ir
نشانی:
کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجله زراعت و اصلاح نباتات
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/04
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا اردکانی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت ارگانیک
Mohammad Reza Ardakani
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Farming
سردبیر
دکتر داوود حبیبی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: زراعت
Davood Habibi
Associate Professor
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Stress Physiology
اعضای تحریریه
ناصر خدابنده
ناصر خدابنده

دکتر خداداد مصطفوی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Khodadad Mostafavi
Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
Karaj Branch, Islamic Azad University
دکتر محمدرضا اردکانی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت ارگانیک
Mohammad Reza Ardakani
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Farming
دکتر سعید وزان
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Saeed Vazan
Associate Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
دکتر اسلام مجیدی هروان
استاد واحدعلوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت
دکتر داریوش طالقانی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Daryoosh Taleghani
Associate Professor of Research Institute for Sugar Beet Growing and Processing
Specialist: Plant Physiology
ویراستار انگلیسی
دکتر احمد جهان لتیباری
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی
Ahmad Jahan Latibari
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Dough and paper, Wooden composite products
دبیراجرایی
دکتر علی صارمی راد
پژوهشگر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ali Saremirad
Researcher, Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
Specialist: Genetic and plant breeding
مدیر اجرایی
محمد نبی ایلکایی
محمد نبی ایلکایی

مدیرداخلی
دکتر خداداد مصطفوی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Khodadad Mostafavi
Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
Karaj Branch, Islamic Azad University
کارشناس
دکتر داوود حبیبی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: زراعت
Davood Habibi
Associate Professor
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Stress Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۸