درباره نشریه
ISSN:
2008-8485
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا اردکانی
سردبیر:
دکتر داوود حبیبی
دبیراجرایی:
علی صارمی راد
مدیر اجرایی:
دکتر محمدنبی ایلکایی
مدیرداخلی:
دکتر خداداد مصطفوی
تلفن:
026-34183940
دورنگار:
026-34183940
سایت اختصاصی:
iapb.kiau.ac.ir
نشانی:
کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجله زراعت و اصلاح نباتات
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/16
مدیر مسئول
محمدرضا اردکانی
استاد واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت ارگانیک
Mohammad Reza Ardakani
Professor, Karaj unit,
Specialist: Organic Farming
سردبیر
داوود حبیبی
دانشیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت
Davood Habibi
Associate Professor, Karaj unit,
Specialist: Stress Physiology
هیات تحریریه
عبدالله محمدی
دانشیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Abdolah Mohammadi
Associate Professor, Karaj unit,
Specialist: Plant Breeding
محمدرضا اردکانی
استاد واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت ارگانیک
Mohammad Reza Ardakani
Professor, Karaj unit,
Specialist: Organic Farming
داوود حبیبی
دانشیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت
Davood Habibi
Associate Professor, Karaj unit,
Specialist: Stress Physiology
سعید وزان
دانشیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
Saeed Vazan
Associate Professor, Karaj unit,
محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor, Agricultural Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
اسلام مجیدی هروان
استاد واحدعلوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت
Professor,
داریوش طالقانی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Daryoosh Taleghani
Associate Professor of Research Institute for Sugar Beet Growing and Processing,
Specialist: Plant Physiology
دکتر مریم تنها
مریم تنها
ویراستار انگلیسی
احمد جهان لتیباری
استاد واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی
Ahmad Jahan Latibari
Professor, Karaj unit,
Specialist: Dough and paper, Wooden composite products
دبیراجرایی
علی صارمی راد
واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Saremi Rad
Karaj unit,
Specialist: Plant Breeding
مدیر اجرایی
محمدنبی ایلکایی
استادیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت
Mohammad Nabi Ilkaee
Assistant Professor, Karaj unit,
Specialist: Agriculture
مدیرداخلی
خداداد مصطفوی
دانشیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Khodadad Mostafavi
Associate Professor, Karaj unit,
Specialist: Plant Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۱