درباره نشریه
ISSN:
1735-8353
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول:
دکتر حمید مشهدی
سردبیر:
دکتر حمید مدنی
مدیر اجرایی:
دکتر شیلا گلدسته
کارشناس:
حمید قلی پور
تلفن:
086-34132157
دورنگار:
086-34132157
سایت اختصاصی:
nfa.iau-arak.ac.ir
نشانی:
اراک، کیلومتر 3 جاده اراک- خمین، شهرک دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر فصلنامه یافته های نوین کشاورزی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/07
مدیر مسئول
دکتر حمید مشهدی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مکانیک ماشینهای کشاورزی
Hamid Mashhadi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Machinery Design, Harvesting, Post Harves
کارشناس
حمید قلی پور

رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
Hamid Gholipour

Specialist: Agronomy and Plant Breedin
سردبیر
دکتر حمید مدنی
دانشیار زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Madani
Associate Professor, Agriculture
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: Crop physiology
اعضای تحریریه
دکتر حسین حیدری شریف آباد
استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hossein Heidari Sharifabad
Plant Physiology Professor of Seed and Seed Certification Research Institute... science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Crop Physiology
دکتر جهانفر دانشیان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Jahanfar Daneshian
Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Ecology
دکتر حجت الله زاهدی پور
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
رشته تخصصی: زراعت - اکولوژی
Hodjatallah Zahedipoor
Assistant Professor Agricultural and Natural Resource Center of Markazi Province
Specialist: Agronomy-Echology
دکتر اسکندر زند
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Eskandar Zand
Professor of Iranian Institute of Medical Research Weed Research Department
Specialist: Ecophysiology of Crops
دکتر علیرضا صبوری
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنه شناسی
Ali Reza Saboori
Professor Faculty of Science and Agricultural Engineering
University of Tehran
Specialist: Toothpaste
دکتر حمید مدنی
دانشیار زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Madani
Associate Professor, Agriculture
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: Crop physiology
دکتر حمید مشهدی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مکانیک ماشینهای کشاورزی
Hamid Mashhadi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Machinery Design, Harvesting, Post Harves
مدیر اجرایی
دکتر شیلا گلدسته
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حشره شناسی
Shila Goldaste
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۱