درباره نشریه
ISSN:
1735-8353
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول:
دکتر حمید مشهدی
سردبیر:
دکتر حمید مدنی
مدیر اجرایی:
دکتر شیلا گلدسته
کارشناس:
حمید قلی پور
تلفن:
086-34132157
دورنگار:
086-34132157
سایت اختصاصی:
nfa.iau-arak.ac.ir
نشانی:
اراک، کیلومتر 3 جاده اراک- خمین، شهرک دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر فصلنامه یافته های نوین کشاورزی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/07
مدیر مسئول
حمید مشهدی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مکانیک ماشینهای کشاورزی
Hamid Mashhadi
Specialist: Agricultural Machinery Design, Harvesting, Post Harves
کارشناس
حمید قلی پور
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
Hamid Gholipour
Specialist: Agronomy and Plant Breedin
سردبیر
حمید مدنی
دانشیار واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت - فیزیولوژی
Hamid Madani
Associate Professor, Arak Branch,
Specialist: Agriculture - Physiology
هیات تحریریه
حسین حیدری شریف آباد
استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hossein Heidari Sharifabad
Plant Physiology Professor of Seed and Seed Certification Research Institute..., science and research unite,
Specialist: Crop Physiology
جهانفر دانشیان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Jahanfar Daneshian
Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute of Iran,
Specialist: Agricultural Ecology
حجت الله زاهدی پور
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
رشته تخصصی: زراعت - اکولوژی
Hodjatallah Zahedipoor
Assistant Professor, Agricultural and Natural Resource Center of Markazi Province,
Specialist: Agronomy-Echology
اسکندر زند
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Eskandar Zand
Professor of Iranian Institute of Medical Research, Weed Research Department,
Specialist: Ecophysiology of Crops
علیرضا صبوری
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنه شناسی
Ali Reza Saboori
Professor, Faculty of Science and Agricultural Engineering, University of Tehran
Specialist: Toothpaste
حمید مدنی
دانشیار واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت - فیزیولوژی
Hamid Madani
Associate Professor, Arak Branch,
Specialist: Agriculture - Physiology
حمید مشهدی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مکانیک ماشینهای کشاورزی
Hamid Mashhadi
Specialist: Agricultural Machinery Design, Harvesting, Post Harves
مدیر اجرایی
شیلا گلدسته
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حشره شناسی
Shila Goldaste
Assistant Professor,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۱