درباره نشریه
ISSN:
7671-2423
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مدیر مسئول:
دکتر مریم نیاکان
سردبیر:
دکتر ندا سلطانی
مدیرداخلی:
دکتر الهه کیایی
تلفن:
017-32132292
دورنگار:
017-32132292
سایت اختصاصی:
ecophysiologi.gorganiau.ac.ir
نشانی:
گرگان، بلوار شهید کلانتری، خیابان دانشجو، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، ، کدپستی: 3997549147
صندوق پستی:
717
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/04
مدیر مسئول
مریم نیاکان
دانشیار واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Maryam Niakan
Associate Professor, Unit of Gorgan,
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
ندا سلطانی
دانشیار جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Neda Soltani
Associate Professor, Academic Jihad, Shahid Beheshti University
Specialist: Biology-Plant Physiology
هیات تحریریه
علیرضا ایرانبخش
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زیست شناسی، زیست شناسی-تکوین گیاهی
Ali Reza Iran Bakhsh
Professor, science and research unite,
Specialist: biology, Biology-Genesis
غلامرضا حدادچی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی
Gholam Reza Haddad Chi
Professor, Gorgan University
Specialist: Cellular and molecular biology - Biochemistry
محمدباقر رضایی
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگل و مراتع
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mohammad Bagher Rezaee
ProfessorForestry and Rangeland Research Institute, Research Institute of Forest and Rangelands,
Specialist: Organic Chemistr
ندا سلطانی
دانشیار جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Neda Soltani
Associate Professor, Academic Jihad, Shahid Beheshti University
Specialist: Biology-Plant Physiology
شادمان شکروی
دانشیار واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Shadman Shokravi
Associate Professor, Unit of Gorgan,
Specialist: Biology-Plant Physiology
مریم شهبازی
استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Maryam Shah Bazi
Assistant Professor of Biotechnology Research Center,
Specialist: Biology-Plant Physiology
دکتر مه لقا قربانی
مه لقا قربانی
مریم نیاکان
دانشیار واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Maryam Niakan
Associate Professor, Unit of Gorgan,
Specialist: Plant Physiology
مدیرداخلی
الهه کیایی
کارمند واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Elaheh Kiaee
Employee, Unit of Gorgan,
Specialist: microbiology