درباره نشریه
ISSN:
2538-1822
eISSN:
2476-731X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین کاظمی
سردبیر:
دکتر مهرداد یارنیا
مدیرداخلی:
دکتر فرهاد فرح وش
کارشناس:
رحیم حامدرحیمی
تلفن:
041-36374511
دورنگار:
041-36374511
سایت اختصاصی:
jcep.iaut.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجله
صندوق پستی:
5114-51575
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/26
مدیر مسئول
محمدحسین کاظمی
استاد واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مقاومت گیاهان به حشرات
Mohammad Hossein Kazemi
Professor, Tabriz Branch,
Specialist: Host Plant Resistance to Insects
سردبیر
مهرداد یارنیا
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mehrdad Yarnia
Professor, Department of Agriculture and Plant Breeding, Tabriz Branch,
Specialist: Plant Physiology
هیات تحریریه
همت الله پیردشتی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hemmatolahh Pirdashti
Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding,, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant Physiology
مهدی تاج بخش
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: فیزیولوژی بذر
Mehdi Tajbakhsh
Professor, School of Agriculture, University of Urmia
Specialist: Seed physiology
جهانفر دانشیان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Jahanfar Daneshian
Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute of Iran,
Specialist: Agricultural Ecology
عادل دباغ محمدی نسب
استاد دانشکده کشاورزی گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Adel Dabbag Mohammadinassab
Department of Plant Ecophysiology, University of Tabriz
Specialist: Agricultural Ecology
فرخ رحیم زاده خویی
استاد دانشکده کشاورزی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت
Farrokh Rahimzadeh Khoei
Professor, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch,
Specialist: Agriculture
محمدرضا شکیبا
استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورز دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Reza Shakiba
Professor, Department of Plant Ecophysiology, University of Tabriz
Specialist: Physiology
احمد قنبری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Ahmad Ganbari
Professor, School of Agriculture, University of Zabol
Specialist: Department of Agronomy and Plant Breeding
حمدالله کاظمی اربط
استاد دانشکده کشاورزی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت
Hamdollah Kazemi Arbat
Professor, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch,
Specialist: Agriculture
محمود تورچی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
Mahmoud Toorchi
Professor, School of Agriculture, University of Tabriz
Specialist: Plant Genetics, Breeding and Biotechnology
بهرام میرشکاری
دانشیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتا
Bahram Mirshekari
Associate Professor, Tabriz Branch,
Specialist: Agronomy
ویراستار انگلیسی
حمدالله کاظمی اربط
استاد دانشکده کشاورزی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت
Hamdollah Kazemi Arbat
Professor, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch,
Specialist: Agriculture
مدیرداخلی
فرهاد فرح وش
دانشیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
Farhad Farahvash
Associate Professor, Tabriz Branch,
کارشناس
رحیم حامدرحیمی
Rahim Hamed Rahimi