درباره نشریه
ISSN:
2322-1399
eISSN:
2588-3739
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن گیاهان دارویی ایران
مدیر مسئول:
دکتر کامکار جایمند
سردبیر:
دکتر محمدباقر رضایی
مدیرداخلی:
فیروزه حاتمی
تلفن:
021-44787280-6
سایت اختصاصی:
jmpb.areeo.ac.ir
صندوق پستی:
138-14965
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/25
مدیر مسئول
دکتر کامکار جایمند
دانشیار
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Kamkar Jaimand
Associate Professor
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر محمدباقر رضایی
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگل و مراتع
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mohammad Bagher Rezaee
ProfessorForestry and Rangeland Research Institute Research Institute of Forest and Rangelands
Specialist: Organic Chemistr
اعضای تحریریه
دکتر کامکار جایمند
دانشیار
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Kamkar Jaimand
Associate Professor
Specialist: Organic Chemistry
دکتر ایرج رسولی
استاد گروه زیست شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: واکسن، میکروبیولوژی
Iraj Rasooli
Professor Department of Biology
Shahed University
Specialist: Vaccine, microbiology
دکتر خسرو پیری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Khosro Piri
Associate Professor School of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر مهدی رزاقی ابیانه
گروه قارچ شناسی، موسسه پاستور ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی، میکوتوکسیولوژی
Mehdi Razzaghi Abyaneh
Department of Mycology, Pasteur Institute of Iran
Specialist: Mycology, Mycotoxicology
دکتر غلامرضا نبی بیدهندی
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیتو شیمی، محیط زیست
Gholam Reza Nabi Bidhendi
Professor Faculty of environment
University of Tehran
Specialist: Phyto Chemistry, the environment
دکتر سید رضا طبایی عقدایی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گروه بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: پرورش گیاه، بیوتکنولوژی، ژنتیک، اصلاح نباتات (ژنتیک)
Seyyed Reza Tabaei Aghdaei
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran Department of Biotechnology
Specialist: Plant Breeding, Biotechnology, Genetics, Crop Breeding (Genetics)
دکتر فراز مجاب
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم دارویی
Faraz Mojab
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
Lanfranco Conte
Lanfranco Conte

دکتر زیبا جم زاد
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات گیاه شناسی
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، گیاه شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ziba Jam Zad
Prof., Research Institute of forests and Rangelands Botany Research Division
Specialist: Plant Systematic, Botany, Herbal Taxonomy
Rachid Soulimani
Rachid Soulimani

Specialist: Neurotoxicology and risk assessment
Raja Rajeswara Rao Bhaskaruni

Specialist: Agronomy, Medicinal and Aromatic plants
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی رزاقی ابیانه
گروه قارچ شناسی، موسسه پاستور ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی، میکوتوکسیولوژی
Mehdi Razzaghi Abyaneh
Department of Mycology, Pasteur Institute of Iran
Specialist: Mycology, Mycotoxicology
مدیرداخلی
فیروزه حاتمی
کارشناس امور بین الملل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مهندسی منابع طبیعی- جنگل داری
Firuze Hatami
International affairs expert, Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Forestry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۹