درباره نشریه
ISSN:
2476-7646
eISSN:
2476-7506
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه دامغان
مدیر مسئول:
دکتر محمد مومنی
سردبیر:
دکتر محمد مومنی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد امامی
تلفن:
023-35220415
سایت اختصاصی:
jdva.du.ac.ir
نشانی:
دامغان، دانشگاه دامغان، ، کدپستی: 3671641167
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/20

فصلنامه تخصصی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی در راستای هموار ساختن فضای پژوهش و گشودن امکان دسترسی دانشجویان، اساتید، و محققان رشته‌های گروه آموزشی هنر به آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در عرصه‌های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، و پژوهش‌های هنر، و نیز کمک به ارتقای سطح و میزان تولیدات علمی و دانشگاهی بومی، در نظر دارد نتایج تحقیقات روش‌مند پژوهشگران مقاطع تحصیلات تکمیلی را، با رعایت ضوابط و رویکردهای علمی-پژوهشی، منتشر نماید. زمینه‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی فصلنامه به قرار زیر است:

1) هنرهای نمایشی

الف) نمایش و ادبیات نمایشی       ب) تولیدات تلویزیونی     ج) هنرهای دیجیتال     د) تصویر متحرک     ه) سینما            و) هنرهای اجرایی

2) هنرهای تجسمی

الف) گرافیک          ب) نقاشی            ج) پیکرسازی      د) انواع هنری نوپدید

3) پژوهش هنر  

الف) فلسفه هنر     ب) مطالعات تطبیقی هنر       ج) جامعه‌شناسی هنر    د) انسان‌شناسی هنر   ه) نظریه‌های تاریخ هنر         و) روان‌شناسی و هنر

مدیر مسئول
دکتر محمد مومنی
عضو هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران
Mohammad Momeni
Faculty member Concert of Performing Arts and Music
University of Tehran
سردبیر
دکتر محمد مومنی
عضو هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران
Mohammad Momeni
Faculty member Concert of Performing Arts and Music
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر محمد مومنی
عضو هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران
Mohammad Momeni
Faculty member Concert of Performing Arts and Music
University of Tehran
دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی
استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Farhad Nazerzadeh Kermani
Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر محمود عزیزی
استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Mahmoud Azizi
Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
دکتر تاج بخش فناییان
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران
Taj Bakhsh Fanaeeian
Associate Professor Faculty of Performing Arts and Music
University of Tehran
دکتر احمد ضابطی جهرمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت و ارتباطات، مدیریت رسانه
Ahmad Zabeti Jahromi
Professor Faculty of Management
Iran Broadcasting University
Specialist: Management and Communication, Media management
دکتر اصغر فهیمی فر
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه هنر
Asghar Fahimifar
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: History and Philosophy of Art
دکتر سید محمد ترابی
دانشیار
دانشگاه دامغان
Seyyed Mohammad Torabi
Associate Professor
University of Damghan
دکتر مقداد جاوید صباغیان
استادیار دانشکده هنر
دانشگاه دامغان
Meghdad Javid Sabbaghian
Assistant Professor art University
University of Damghan
دکتر سارا صادقی نیا
استادیار دانشکده هنر
دانشگاه دامغان
Sara Sadeghi Nia
Assistant Professor art University
University of Damghan
دکتر علیرضا رزازی فر
استادیار دانشکده هنر
دانشگاه دامغان
Ali Reza Razazi Far
Assistant Professor art University
University of Damghan
مدیر اجرایی
دکتر محمد امامی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Emami
Associate Professor art University
University of Damghan
Specialist: public law, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
هیات تحریریه
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد فدوی
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
Seyed Mohammad Fadavi
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Visual Arts
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۲