درباره نشریه
ISSN:
2008-6563
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر سعید وزان
سردبیر:
دکتر حسین موسوی نیا
مدیر اجرایی:
دکتر علی صارمی راد
مدیرداخلی:
دکتر خداداد مصطفوی
تلفن:
026-34183940
026-34183907
سایت اختصاصی:
wrj.karaj.iau.ir
نشانی:
کرج، دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دفتر مجله پژوهش علف های هرز
صندوق پستی:
3187644511
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/30
مدیر مسئول
دکتر سعید وزان
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Saeed Vazan
Associate Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر حسین موسوی نیا
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Hossein Mousavi Nia
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا اردکانی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت ارگانیک
Mohammad Reza Ardakani
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Farming
دکتر محمدعلی باغستانی میبدی
استاد موسسه گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، اکوفیزیولوژی علف های هرز
Mohammad Ali Baghestani Meybodi
Professor of the Institute of Herbal Medicine of the country Weed Research Department
Specialist: Weed Ecophysiology
دکتر اسکندر زند
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Eskandar Zand
Professor of Iranian Institute of Medical Research Weed Research Department
Specialist: Ecophysiology of Crops
دکتر حسین غدیری
استاد
Hossein Ghadiri
Professor Weed Research Department
دکتر منصور منتظری
دانشیار موسسه گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علف های هرز
Mansoor Montazeri
Associate Professor of the National Herbal Institute Weed Research Department
دکتر حسین موسوی نیا
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Hossein Mousavi Nia
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر سعید وزان
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Saeed Vazan
Associate Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
دکتر علی صارمی راد
پژوهشگر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ali Saremirad
Researcher, Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
Specialist: Genetic and plant breeding
مدیرداخلی
دکتر خداداد مصطفوی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Khodadad Mostafavi
Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
Karaj Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۰