درباره نشریه
ISSN:
1735-9910
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل ابونوری
سردبیر:
دکتر محمود محمودزاده
مدیر اجرایی:
سید عمران حسینی
مدیرداخلی:
دکتر مسعود صوفی مجیدپور
ویراستار انگلیسی:
دکتر خسرو عزیزی
تلفن:
021-76402608
دورنگار:
021-76402608
سایت اختصاصی:
eco.iaufb.ac.ir
نشانی:
فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، دفتر فصلنامه مدلسازی اقتصادی
صندوق پستی:
148
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل ابونوری
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد, مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaiei Abounoori
Professor, Department of Economics
Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
سردبیر
دکتر محمود محمودزاده
دانشیار واحد فیروزکوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mahmod Mahmod Zadeh
Associate Professor Firoozkooh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economical science
اعضای تحریریه
دکتر امیر غلام ابری

دکتر اسماعیل ابونوری
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد, مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaiei Abounoori
Professor, Department of Economics
Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
دکتر حسین اصغرپور
استاد اقتصاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Hossein Asgharpur
Professor, Economics
University of Tabriz
دکتر داود بهبودی
استاد تمام علوم اقتصادی، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Davood Behboudi
Full Professor, Economic Development and Planning Department
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد اقتصاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Economics
University of Mazandaran
Specialist: Economics
دکتر مرتضی صامتی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد
Morteza Sameti
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر کیومرث سهیلی
استاد تمام علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Kiomars Sohaili
Full Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Accounting
Razi University
Specialist: Economical science
دکتر صالح قویدل
دانشیار واحد فیروزکوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Salleh Ghavidel
Associate Professor Firoozkooh unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سید علیرضا کازرونی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Seyed Alireza Kazerooni
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economics
دکتر میثم موسائی
استاد علوم اقتصادی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصاد توسعه
Maysam Musai
Professor, Planning and Development
University of Tehran
Specialist: Economics, Economics of Development
دکتر محمود محمودزاده
دانشیار واحد فیروزکوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mahmod Mahmod Zadeh
Associate Professor Firoozkooh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economical science
دکتر نادر مهرگان
استاد اقتصاد
بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی
Nader Mehregan
Professor, Faculty of Economics
بوعلی سینا
Specialist: Urban and regional economy, Econometrics
دکتر شهریار نصابیان
دانش آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی ، علوم اقتصادی ، اقتصاد و حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Shahriyar Nessabian
.Ph.D, Agricultural Economics , Economics Department , Economics & Accounting Faculty
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Economic
ویراستار انگلیسی
دکتر خسرو عزیزی

Khosro Azizi

مدیر اجرایی
سید عمران حسینی
سید عمران حسینی
کارمند واحد فیروزکوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Seyyed Emran Hoseini
Firoozkooh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Western philosophy
مدیرداخلی
دکتر مسعود صوفی مجیدپور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۷