درباره نشریه
ISSN:
2345-5403
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر محمد حکیم آذر
سردبیر:
دکتر قهرمان شیری
مدیرداخلی:
دکتر اصغررضا پوریان
ویراستار انگلیسی:
دکتر امیر سبزوار
تلفن:
038-33361039
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/lit
نشانی:
شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه همکف، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر محمد حکیم آذر
دانشیار واحد شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hakim Azar
Associate Professor Shahrekord Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر قهرمان شیری
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی آتش سودا
دانشیار واحد فسا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Ali Atash Soda
Associate Professor Fasa unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سعید حسام پور
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Saeed Hessampour
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسین حسن پور آلاشتی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه مازندران
Hossein Hasanpour Alashti
Associate Professor, language and persian literary
University of Mazandaran
دکتر محمد حکیم آذر
دانشیار واحد شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hakim Azar
Associate Professor Shahrekord Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر قهرمان شیری
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
دکتر حسین خسروی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Khosravi
Associate Professor, Persian language and literature
SHahrekord Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد غنی پورملکشاه
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Ghani Pour Malek Shah
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جهانگیر فکری ارشاد
استاد واحد شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات آلمانی- فرهنگ و زبان های باستانی
Jahangir Fekri Ershad
Professor Shahrekord Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: German language and literature - ancient culture and languages
دکتر علی محمدی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Mohammadi
Professor, Persian Litrature
Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
دکتر عبدالرضا مدرس زاده
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abdolreza Modares Zadeh
Associate Professor, Persian Language and Literature
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر امیر سبزوار
استادیار واحد شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Amir Sabzevari
Assistant Professor Shahrekord Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English literature
مدیرداخلی
دکتر اصغررضا پوریان
استادیار واحد شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asghar Reza Poorian
Assistant Professor Shahrekord Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۹