درباره نشریه
ISSN:
2345-5403
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر محمد حکیم آذر
سردبیر:
دکتر قهرمان شیری
مدیرداخلی:
دکتر اصغررضا پوریان
تلفن:
038-33361039
سایت اختصاصی:
lit.iaushk.ac.ir
نشانی:
شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه همکف، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/17
مدیر مسئول
محمد حکیم آذر
دانشیار واحد شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hakim Azar
Associate Professor, Shahrekord Branch,
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
قهرمان شیری
استاد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
هیات تحریریه
محمدعلی آتش سودا
دانشیار واحد فسا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Ali Atash Soda
Associate Professor, Fasa unit,
Specialist: Persian Language and Literature
سعید حسام پور
استاد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Saeed Hessam Pour
Professor, University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
حسین حسن پورآلاشتی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Hasan Pour Alashti
Associate Professor, University of Mazandaran
Specialist: Persian Language and Literature
محمد حکیم آذر
دانشیار واحد شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hakim Azar
Associate Professor, Shahrekord Branch,
Specialist: Persian Language and Literature
قهرمان شیری
استاد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
حسین خسروی
دانشیار واحد شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Khosravi
Associate Professor, Shahrekord Branch,
Specialist: Persian Language and Literature
احمد غنی پورملکشاه
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Ghani Pour Malek Shah
Associate Professor, University of Mazandaran
Specialist: Persian Language and Literature
جهانگیر فکری ارشاد
استاد واحد شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات آلمانی- فرهنگ و زبان های باستانی
Jahangir Fekri Ershad
Professor, Shahrekord Branch,
Specialist: German language and literature - ancient culture and languages
علی محمدی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Mohammadi
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature
بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor, School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus, University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
عبدالرضا مدرس زاده
دانشیار واحد کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abdolreza Modares Zadeh
Associate Professor, Kashan unit,
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
امیر سبزوار
استادیار واحد شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Amir Sabzevari
Assistant Professor, Shahrekord Branch,
Specialist: English literature
مدیرداخلی
اصغررضا پوریان
استادیار واحد شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asghar Reza Poorian
Assistant Professor, Shahrekord Branch,
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۷