درباره نشریه
ISSN:
2008-6156
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر سیدحسین بدیعی
سردبیر:
دکتر محمدرضا رحیمی پور
مدیر اجرایی:
دکتر صاحبعلی منافی
سایت اختصاصی:
nm.iau-shahrood.ac.ir
نشانی:
شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، طبقه پنجم، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/07
مدیر مسئول
دکتر سیدحسین بدیعی
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Seyed Hossein Badiee
Specialist: Materials Engineering
سردبیر
دکتر محمدرضا رحیمی پور
استاد
Reza Rahimipour
Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Centre (MERC),
Specialist: Materials Engineering
هیات تحریریه
دکتر فرشاد اخلاقی
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Farshad Akhlaghi
Specialist: Materials Engineering
دکتر تورج عبادزاده
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Touraj Ebadzadeh
Professor,
Specialist: Materials Engineering
دکتر سیدحسین بدیعی
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Seyed Hossein Badiee
Specialist: Materials Engineering
دکتر صاحبعلی منافی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Saheb Ali Manafi
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering
مدیر اجرایی
دکتر صاحبعلی منافی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Saheb Ali Manafi
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷