درباره نشریه
ISSN:
2008-6156
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین بدیعی
سردبیر:
دکتر محمدرضا رحیمی پور
مدیر اجرایی:
دکتر صاحبعلی منافی
سایت اختصاصی:
nm.shahrood.iau.ir
نشانی:
شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، طبقه پنجم، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/10
مدیر مسئول
دکتر سید حسین بدیعی

رشته تخصصی: مهندسی مواد
Seyed Hossein Badiee

Specialist: Materials Engineering
سردبیر
دکتر محمدرضا رحیمی پور
استاد تمام مهندسی مواد، کامپوزیت و نانو پودر، پژوهشکده سرامیک
پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Reza Rahimipour
Full Professor, Materials Engineering, Composite and nano powder, Ceramic Department
Materials and Energy Research Center
Specialist: Materials Engineering
اعضای تحریریه
بهزاد چهکندی

دکتر فرشاد اخلاقی

رشته تخصصی: مهندسی مواد
Farshad Akhlaghi

Specialist: Materials Engineering
دکتر تورج عبادزاده
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Touraj Ebadzadeh
Professor
Specialist: Materials Engineering
دکتر محمود ترابی انگجی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mahmoud Torabi angji
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: chemical engineering
دکتر سید حسین بدیعی

رشته تخصصی: مهندسی مواد
Seyed Hossein Badiee

Specialist: Materials Engineering
دکتر صاحبعلی منافی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Saheb Ali Manafi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering
دکتر پروین علیزاده
استاد گروه علوم و مهندسی مواد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Parvin Alizadeh
Professor Department of Materials Science and Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Materials Engineering
دکتر حمید هراتی زاده

دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: خواص اپتیکی مواد و نانو ساختارهای نیمرسانا
Hamid Haratizadeh

Shahrood University of Technology
Specialist: Physics
مدیر اجرایی
دکتر صاحبعلی منافی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Saheb Ali Manafi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۱