درباره نشریه
ISSN:
2228-6055
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
89
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مدیر مسئول:
دکتر آرش جباری
سردبیر:
دکتر محمدمجید مجتهدی
مدیرداخلی:
دکتر سید محسن موسوی
تلفن:
086-42433342
دورنگار:
086-42433342
سایت اختصاصی:
ocj.iau-saveh.ac.ir
نشانی:
ساوه، جاده نور علیبیک، شهرک دانشگاهی خاتم الانبیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ، کدپستی: 3919715179
تاریخ به‌روزآوری: 1397/02/10
مدیر مسئول
دکتر آرش جباری

سردبیر
دکتر محمدمجید مجتهدی
استاد
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی آلی
Mohammad Majid Mojtahedi
Professor
Chemistry & Chemical Engineering Research Center of Iran
Specialist: Organic Chemistry
اعضای تحریریه
محمد محمودی هاشمی
محمد محمودی هاشمی

سید حسین حسینی
سید حسین حسینی
استادیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Seyed Hossein Hosseini
Assistant Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: criminal law
کتایون مرجانی
کتایون مرجانی

محمود شریفی مقدم
محمود شریفی مقدم

محمدسعید عبایی
محمدسعید عبایی

مدیرداخلی
دکتر سید محسن موسوی
استادیار آموزش شیمی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: شیمی، علوم تربیتی، شیمی معدنی،
Seyed Mohsen Mousavi
Assistant Professor, chemistry Education
Farhangian University
Specialist: chemistry education, inorganic chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۹