درباره نشریه
ISSN:
2476-4000
eISSN:
2476-4019
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر حسین دهقانی سانیچ
سردبیر:
دکتر نادر عباسی
مدیرداخلی:
دکتر افشین یوسف گمرکچی
ویراستار فارسی:
مهندس محمدرضا داهی
ویراستار انگلیسی:
مهندس محمدرضا داهی
تلفن:
026-32708359
026-32705320
026-32705242
سایت اختصاصی:
idser.areeo.ac.ir
نشانی:
کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
صندوق پستی:
845-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/19
مدیر مسئول
دکتر حسین دهقانی سانیچ
دانشیار
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Dehghanisanij
Associate Professor
Specialist: Irrigation and Drainage
ویراستار انگلیسی
مهندس محمدرضا داهی

Mohammad Reza Dahi

سردبیر
دکتر نادر عباسی
استاد بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: مکانیک خاک، سازه ها و شبکه های آبیاری و زهکشی، ژئوتکنیک سازه های آبی
Nader Abbasi
Professor, Irrigation and Drainage Engineering Department
Specialist: Geotechnical Engineering, Soil Mechanic, Irrigation Structures , Irrigation and Drainage Structures
اعضای تحریریه
دکتر ابوالفضل ناصری
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abolfazl Nasseri
Associate Professor, Research Institute of Agricultural Engineering
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر راضیه فرمانی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران - منابع آب
Raziyeh Farmani
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering - Water Resources
محمدعلی شریفی
دانشیار مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران
Mohammad Ali Sharifi
Associate Professor, School of Surveying and Geospatial Engineering
دانشگاه تهران
Ali Torabi Haghighi

دکتر عاطفه پرورش ریزی
دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، سازه های آبی و کاربرد پمپ ها در آبیاری، مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، هیدرولیک
Atefeh Parvaresh Rizi
Associate Professor, Irrigation & Reclamation Engr.
University of Tehran
دکتر علیرضا کیانی
استاد بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تات. گرگان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Ali Reza Kiani
Professor, Agri Eng Dept, Golestan Agricultural & Natural Resources Research & Education Center, AREEO Gorgan
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر محمدحسین امید
استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، گرایش هیدرولیک و هیدرولیک رسوب
Mohammad Hosein Omid
Professor دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي
University of Tehran
Specialist: Civil engineering, hydraulic and hydraulic orientation of sediment
دکتر نادر حیدری
دانشیار مدیریت بهم پیوسته منابع آب
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: مدیریت بهم پیوسته منابع آب
Nader Heydari
Associate Professor, Irrigation and Drainage
Specialist: Integrated Water Resources Management
دکتر حسن رحیمی
استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی ژتوتکنیک
Hasan Rahimi
Professor Faculty of Agricultural Engineering and Technology
University of Tehran
Specialist: Geotechnical Engineering
دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد سازه های آبی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب، مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی
Mahmood Shafai Bejestan
Professor, Water structures
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Marine structures
دکتر فریبرز عباسی
استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک
Fariborz Abbasi
Professor Institute of Agricultural Engineering and Engineering Research
Specialist: Irrigation and Drainage, Soil Physics
دکتر نادر عباسی
استاد بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: مکانیک خاک، سازه ها و شبکه های آبیاری و زهکشی، ژئوتکنیک سازه های آبی
Nader Abbasi
Professor, Irrigation and Drainage Engineering Department
Specialist: Geotechnical Engineering, Soil Mechanic, Irrigation Structures , Irrigation and Drainage Structures
دکتر صلاح کوچک زاده
استاد دانشکده فنی و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و مهندسی هیدرولیک
Salah Kouchakzadeh
Professor Faculty of Agricultural Engineering and Technology
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Hydraulic Engineering
دکتر محمدجواد منعم
استاد گروه مهندسی و مدیریت آب
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
Mohammad Javad Monem
Professor, Department of Water Engineering and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Water Resources Engineering
ویراستار فارسی
مهندس محمدرضا داهی

Mohammad Reza Dahi

مدیرداخلی
دکتر افشین یوسف گمرکچی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۰