درباره نشریه
ISSN:
2322-3790
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول:
سید محمدرضا موسوی
سردبیر:
دکتر واهه میناسیان
مدیر اجرایی:
لیلا شهبازی
سایت اختصاصی:
rpp.miau.ac.ir
نشانی:
مرودشت، کیلومتر 3 جاده ی تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دفتر مجله ، کدپستی: 7371113119
صندوق پستی:
465
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/18
مدیر مسئول
سید محمدرضا موسوی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Associate Professor Department of Plant Pathology
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Plant Pathology
سردبیر
دکتر واهه میناسیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی، بیماری های قارچی و غیر مادی
Vahe Minasian
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant pathology - Nematology, Fungal and Nematode Diseases
اعضای تحریریه
دکتر واهه میناسیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی، بیماری های قارچی و غیر مادی
Vahe Minasian
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant pathology - Nematology, Fungal and Nematode Diseases
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر نادر حسن زاده
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: باکتری شناسی گیاهی
Nader Hasanzadeh
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Bacteriology
دکتر جهانگیر حیدرنژاد
استاد تمام گروه گیاهپرشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ویروس شناسی گیاهی، بیوتکنولوژی گیاهی
Jahangir Heydarnejad
Full Professor, Department of Plant Protection
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Plant Virology, Plant Biotechnology
علیرضا افشاری فر
استاد تمام رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
Alireza Afsharifar
Full Professor, Plant Pathology, Shool of Agriculture
University of Shirazu
مهدی صدروی
دانشیار گیاه پزشکی- دانشکده کشاورزی
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mehdi Sadravi
Associate Professor, Plant Protection
University of Yasuj
Specialist: Plant Pathology, Mycology
سید محمدرضا موسوی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Associate Professor Department of Plant Pathology
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Plant Pathology
دکتر عنایت الله تفضلی بندری
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی- فیزیولوژی درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری
Enayatollah Tafazoli Bandari
Professor
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences - Physiology of Tropical and Subtropical Trees
مدیر اجرایی
لیلا شهبازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۳