درباره نشریه
ISSN:
2538-5968
eISSN:
2538-595X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مدیر مسئول:
دکتر تیمور آمار
سردبیر:
دکتر نصرالله مولایی هشجین
مدیرداخلی:
دکتر عیسی پوررمضان
تلفن:
013-33424069
نشانی:
رشت، کیلومتر 3 جاده لاکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،٬ دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jshsp
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/21
مدیر مسئول
دکتر تیمور آمار
دانشیار واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی روستایی
Teymor Amar
Associate Professor Rasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography - Rural Planning
سردبیر
دکتر نصرالله مولایی هشجین
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی-برنامه ریزی توسعه روستایی، مهندسی شهرسازی-برنامه ریزی شهرسازی
Nasrollah Molaei
Professor Faculty of Humanities
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Human Geography-Rural development Planning, Urban Engineering-Urban Planning
اعضای تحریریه
پرویز رضایی

دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدتقی شیخی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Mohammad Taqhi Sheikhi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
دکتر نصرالله مولایی هشجین
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی-برنامه ریزی توسعه روستایی، مهندسی شهرسازی-برنامه ریزی شهرسازی
Nasrollah Molaei
Professor Faculty of Humanities
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Human Geography-Rural development Planning, Urban Engineering-Urban Planning
دکتر مسعود مهدوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Masoud Mahdavi
Professor
University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دکتر تیمور آمار
دانشیار واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی روستایی
Teymor Amar
Associate Professor Rasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography - Rural Planning
دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Nader Zali
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban, Urban and regional planning
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر امیررضا کریمی آذری
دانشیار معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: معماری
Amir Reza Karimi Azeri
Associate Professor, Associate professor, architecture, art and architecture, university of guilan, rasht, iran
University of Guilan
Specialist: Architecture
مدیرداخلی
دکتر عیسی پوررمضان
استادیار گروه جغرافیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی روستایی
Eisa Poorramzan
Assistant Professor, Geography & Rural Planning
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Rural Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۰۲