درباره نشریه
ISSN:
2251-7960
eISSN:
2423-4419
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
حسن فتحی
سردبیر:
دکتر محمد اصغری
مدیرداخلی:
دکتر محمود صوفیانی
ویراستار فارسی:
دکتر محمد اصغری
ویراستار انگلیسی:
دکتر جلال پیکانی
صفحه آرا:
الهام حق روان
تلفن:
041-33392131
دورنگار:
041-33392131
سایت اختصاصی:
philosophy.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر نشریات علمی دانشکده
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/03
مدیر مسئول
حسن فتحی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه
Hassan Fathi
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Greek philosophy
سردبیر
دکتر محمد اصغری
سردبیر مجله پژوهش های فلسفی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه معاصر غرب
Muhammad Asghari

University of Tabriz
اعضای تحریریه
Susan Haack
Professor
Specialist: Philosophy
Galen Strawson

Specialist: Philosophy
دکتر محمود صوفیانی
استادیار گروه فلسفه
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه علم- پدیدارشناسی
Mahmoud Sufiani
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: philosophy of science- phenomenology
Slavoj Zizek

Simon Critchley

Lawrence Cahoone

Thomas Sheehan

James Magrini

دکتر علیرضا فرنام

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: روانپزشکی
Alireza Farnam
Department of Psychiatry
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر منصور ایمان پور
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Mansoor Imanpour
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Islamic philosophy
دکتر عبدالرزاق حسامی فر
استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Abdurrazzaq Hesamifar
Professor, Department of Philosophy
Imam Khomeini International University
Specialist: Philosophy
دکتر مرتضی شجاری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، عرفان نظری
Morteza Shajari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Islamic philosophy
دکتر یوسف نوظهور
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Yoosef Now Zohoor
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Modern philosophy
Marc Van den Bossche

Specialist: philosophy, hermeneutics
دکتر سید مجید صدرمجلس
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه یونان
Majid Sadrmajles
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Greek Philosophy
Robert Dostall
Robert Dostall

Specialist: Hermeneutics, Philsophy
دکتر سید مصطفی شهرآیینی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Mostafa Sharaeeni
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Philosophy
دکتر محمود نوالی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mahmood Navali
Professor
University of Tabriz
Specialist: Philosophy of Existence
دکتر حسن فتح زاده
دانشیار فلسفه
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Hassan Fatzade
Associate Professor, Philosophy
University of Zanjan
Specialist: Western Philosophy
دکتر عبدالکریم رشیدیان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه های اگزیستانس- پدیدارشناسی
Abdolkarim Rashidian
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Phenomenology
ویراستار فارسی
دکتر محمد اصغری
سردبیر مجله پژوهش های فلسفی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه معاصر غرب
Muhammad Asghari

University of Tabriz
ویراستار انگلیسی
دکتر جلال پیکانی
دانشیار گروه فلسفه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Jalal Peykani
Associate Professor, Department of Philosophy
Payame Noor University
Specialist: comtemporary Philosophy
صفحه آرا
الهام حق روان

Elham Haghravan

مدیرداخلی
دکتر محمود صوفیانی
استادیار گروه فلسفه
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه علم- پدیدارشناسی
Mahmoud Sufiani
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: philosophy of science- phenomenology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۳