درباره نشریه
ISSN:
2251-7960
eISSN:
2423-4419
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دانشگاه تبریز (معاونت پژوهشی)
سردبیر:
دکتر محمد اصغری
مدیرداخلی:
دکتر محمود صوفیانی
صفحه آرا:
الهام حق روان
تلفن:
041-33392131
دورنگار:
041-33392131
سایت اختصاصی:
philosophy.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر نشریات علمی دانشکده
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/04
سردبیر
دکتر محمد اصغری
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه معاصر غرب
Muhammad Asghari
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Contemporary philosophy- postmodern philosophy
هیات تحریریه
سوزان هاک
استاد فلسفه در دانشگاه میامی آمریکا
رشته تخصصی: فلسفه
Susan Haack
Professor, Distinguished Professor in the Humanities, Cooper Senior Scholar in Arts and Sciences, Professor of Philosophy, Professor of Law, University of Miami,
Specialist: Philosophy
گالن استراوسون
مدیر گروه فلسفه دانشگاه تگزاس - آمریکا
رشته تخصصی: فلسفه تحلیلی، فلسفه ذهن
Galen Strawson
President’s Chair in Philosophy, University of Texas at Austin,
Specialist: Philosophy
حسن فتحی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه
Hassan Fathi
Associate Professor,
Specialist: Greek philosophy
دکتر منصور ایمان پور
دانشیار فلسفه تربیت معلم آذربایجان دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Mansoor Iman Pour
Associate Professor of Philosophy, University of Azarbaijan, Kharazmi University
Specialist: Islamic philosophy
دکتر عبدالرزاق حسامی فر
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Abdolrazzagh Hesamifar
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: philosophy, Philosophy of Ethics
دکتر مرتضی شجاری
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Morteza Shajari
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Islamic philosophy
دکتر یوسف نوظهور
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Yoosef Now Zohoor
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Modern philosophy
دکتر مارک وان دن بوسه
Marc Van den Bossche-
Vrije Universiteit Brussel, Belgium,
Specialist: philosophy, hermeneutics
دکتر سیدمجید صدرمجلس
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه یونان
Majid Sadrmajles
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Greek Philosophy
دکتر رابرت داستال
Bryn Mawr College in USA
Robert Dostall
Specialist: Hermeneutics, Philsophy
دکتر مرتضی حاج حسینی
دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه
Morteza Haj Hoseini
Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan
Specialist: Philosophy
دکتر سیدمصطفی شهرآیینی
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Mostafa Sharaeeni
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Philosophy
دکتر علیرضا آزادی
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه معاصر- هرمنوتیک گادامر
Alireza Azadi
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: comtemporary Philosophy- Hermenutics
دکتر محمود نوالی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mahmood Navali
Professor, University of Tabriz
Specialist: Philosophy of Existence
دکتر حسن فتح زاده
دانشیار دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: فلسفه غرب
hasan fathzadeh
Associate Professor of University of Zanjan, University of Zanjan
Specialist: Western Philosophy
دکتر عبدالکریم رشیدیان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه های اگزیستانس- پدیدارشناسی
Abdolkarim Rashidian
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Phenomenology
دکتر حسین هوشنگی
دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Hosein Hooshangi
Associate Professor, School of Theology, Islamic Education and Guidance,
Specialist: Islamic philosophy and theology
ویراستارفارسی
دکتر محمد اصغری
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه معاصر غرب
Muhammad Asghari
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Contemporary philosophy- postmodern philosophy
ویراستار انگلیسی
جلال پیکانی
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Jalal Peykani
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: comtemporary Philosophy
صفحه آرا
الهام حق روان
Elham HaghRavan
مدیرداخلی
دکتر محمود صوفیانی
استادیار گروه فلسفه
رشته تخصصی: فلسفه علم- پدیدارشناسی
Mahmoud Soufiani
Assistant Professor,
Specialist: philosophy of science- phenomenology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۸