درباره نشریه
ISSN:
2228-6489
eISSN:
2008-9015
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر بهنام بازیگران
سردبیر:
دکتر سیدعلیرضا اشرفی
مدیر اجرایی:
دکتر مرضیه پوربابایی
تلفن:
031-55912367
دورنگار:
031-55912367
سایت اختصاصی:
ijmc.kashanu.ac.ir
صندوق پستی:
1577-87135
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/08
مدیر مسئول
بهنام بازیگران
دانشگاه کاشان
Behnam Bazigaran
University of Kashan
Specialist: Topological Groups
سردبیر
سیدعلیرضا اشرفی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: نظریه گروه محاسباتی، نظریه گراف شیمیایی
Seyyed Ali Reza Ashrafi
University of Kashan
Specialist: Computational Group Theory, Chemical Graph Theory
هیات تحریریه
محمدرضا درفشه
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: نمودارهای کاملا منظم. ط - طراحی با گروه مشخصی از اتومبیل سازی؛ کدهای دودویی به دست آمده از طرح ها
Mohammad Reza Darafsheh
Professor, University of Tehran
Specialist: Strongly regular graphs; t-Designs with a given group of automorphism; Binary codes obtained from designs
رشته تخصصی: تقارن
Mircea Vasile Diudea
Department of Chemistry, Babes-Bolyai” University, Romania,
Specialist: Symmetry
رشته تخصصی: نظریه گراف
Tomislav Doslic
University of Zagreb, Croatia,
Specialist: Graph Theory
احمد غلامی
دانشگاه قم
Ahmad Gholami
University of Qom
Specialist: Group Theory
رشته تخصصی: تئوری گراف شیمی، نظریه گراف جبری، نظریه نمودار طیفی؛ انرژی یک نمودار
Ivan Gutman
Specialist: Chemical Graph Theory, Algebraic Graph Theory, Spectral graph theory; Enrgy of a graph
محمدعلی ایرانمنش
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: نظریه گروه، نظریه گراف جبری، شیمی ریاضی
Mohammad Ali Iran Manesh
University of Yazd
Specialist: Group Theory, Algebraic Graph Theory, Mathematical Chemistry
رشته تخصصی: نظریه گراف
Peter E John
Specialist: Graph Theory
رشته تخصصی: نظریه گراف
Sandi Klavzar
Specialist: Graph Theory
رشته تخصصی: ریاضیات گسسته، نظریه گراف با برنامه
Xueliang Li
Specialist: Discrete Mathematics, Graph Theory with Applications
حمیدرضا میمنی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: نظریه گراف، نظریه گراف جبری، تعریف مجموعه ای از طرح های بلوک؛ نمودار تقسیم صفر حلقه ها و نیمه گروه های جایگزین؛ رنگ آمیزی نمودارها
Hamid Reza Maimani
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Graph Theory, Algebraic Graph Theory, Defining sets of block designs; Zero divisor graph of commutative rings and semigroups; Coloring of Graphs
سعید معصوم
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: شیمی درمانی
Saeed Masoum
University of Kashan
Specialist: Chemometrics
رشته تخصصی: شیمی تئوری
Paul Mezey
Specialist: Theoretical Chemistry
رشته تخصصی: علوم نانو
Ottorino Ori
Actinum Chemical Research, Italy,
Specialist: Nanoscience
V. Putz Mihai
V. Putz Mihai
مسعود صلواتی نیاسری
استاد دانشکده شیمی دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو، شیمی معدنی
Masoud Salavati Niasari
Professor, chemistry college, University of Kashan
Specialist: Nanoscience, Inorganic Chemistry
رشته تخصصی: نظریه گراف، بهینه سازی ترکیبی
Zehui Shao
Guangzhou University: Guangzhou, Guangdong, China,
Specialist: Graph Theory, Combinatorial Optimination
بهزاد شارقی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: بیوشیمی
Behzad Shareghi
Shahrekord University
Specialist: Biochemistry
بیژن طائری
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: نظریه گروهی، ساختارهای گسسته ترکیبیات جبری
Bijan Taeri
Isfahan University of Technology
Specialist: Group Theory, Discrete Structures Algebraic Combinatorics
حسن یوسفی آذری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: نظریه گراف، نظریه گراف شیمیایی
Hassan Yousefi Azari
University of Tehran
Specialist: Graph Theory, Chemical Graph Theory
رشته تخصصی: نظریه گراف، نظریه گراف جبری
Bo Zhou
South China Normal University, P R China,
Specialist: Graph Theory, Algebraic Graph Theory
رشته تخصصی: تقارن
Michel Marie Deza
Specialist: Symmetry
رشته تخصصی: تئوری گراف شیمی، نظریه گراف جبری
Ante Graova
University of Zagreb, Zagreb, Croatia,
Specialist: Chemical Graph Theory, Algebraic Graph Theory
Mihai Medeleanu
West University of Timisoara, Romania,
Specialist: Quantum Chemistry
زهرا خلج
واحد شهر قدس دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم نانو
Zahra Khalaj
Qods city unit,
Specialist: Nanoscience
رشته تخصصی: تئوری نمودار شیمیایی
Akbar Ali
University of Ha'il, Ha'il, Saudi Arabia,
Specialist: Chemical Graph Theory
رشته تخصصی: تئوری گراف شیمی، شیمی تجزیه، شیمی درمانی
Boris Furtula
Specialist: Chemical Graph Theory, Cheminformatics, Chemometrics
Mihai V.Putz
رشته تخصصی: شیمی کوانتومی
Mihai V.Putz
Specialist: Quantum Chemistry
سیدعلیرضا اشرفی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: نظریه گروه محاسباتی، نظریه گراف شیمیایی
Seyyed Ali Reza Ashrafi
University of Kashan
Specialist: Computational Group Theory, Chemical Graph Theory
علی ایرانمنش
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: گروه های محدود، نظریه گراف شیمی، ساختارهای زیاد؛ شاخص های توپولوژیکی نمودارها
Ali Iranmanesh
Tarbiat Modares University
Specialist: Finite Groups, Chemical Graph Theory, Finite Groups, Hyperstructures; Topological indices of graphs
محمدعلی ایرانمنش
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: تئوری گروه؛ نظریه گراف جبری، نمودارها مربوط به گروه؛ شیمی ریاضی
Mohammad Ali Iran Manesh
University of Yazd
Specialist: Group Theory, Algebraic Graph Theory, Mathematical Chemistry, Group theory; Algebraic graph theory, Graphs associated to group; Mathematical Chemistry
ویراستار انگلیسی
دکتر سیف الله موسی زاده
سیف الله موسی زاده
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: تحلیل آستانه
Seyfollah Moosa Zadeh
University of Kashan
Specialist: Asymptotic Analysis
مدیر اجرایی
مرضیه پوربابایی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Marzieh Pour Babaee
University of Kashan
Specialist: Applied Mathematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۵