درباره نشریه
ISSN:
2228-7140
eISSN:
2251-6646
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات خاک و آب
مدیر مسئول:
دکتر هادی اسدی رحمانی
سردبیر:
دکتر حمید سیادت
مدیر اجرایی:
مهندس فاطمه آقاجانی
تلفن:
026-36220160
دورنگار:
026-36220160
سایت اختصاصی:
wra.areo.ir
نشانی:
کرج، میدان استاندارد، جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمینی (ره) ، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، مجله پژوهش آب در کشاورزی، ، کدپستی: 3177993545
صندوق پستی:
311-31785
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/26
مدیر مسئول
دکتر هادی اسدی رحمانی
دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: بیولوژی خاک .موسسه تحقیقات خاک و آب
Hadi Asadi Rahmani
Associate Professor of Soil and Water Research Institute Soil and Water Research Institute
Specialist: Soil Biology. Soil and Water Research Center
سردبیر
دکتر حمید سیادت
استاد بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: فیزیک خاک (رابطه آب، خاک، گیاه). بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
Hamid Siadat
Retired Professor of Soil and Water Research Institute
Specialist: Soil physics (water, soil, plant) relationship. Retired Soil and Water Research Institute
اعضای تحریریه
دکتر نادر حیدری
دانشیار مدیریت بهم پیوسته منابع آب
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: مدیریت بهم پیوسته منابع آب
Nader Heydari
Associate Professor, Irrigation and Drainage
Specialist: Integrated Water Resources Management
ناصر دواتگر
موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: فیزیک،رابطه آب و خاک و گیاه
Naser Davatgar

دکتر محمد بای بوردی

رشته تخصصی: فیزیک خاک و آبیاری. بازنشسته سازمان تحقیقات خاک و آب
Mohammad Baybordi

Specialist: Soil physics and irrigation. Retired Soil and Water Research Organization
دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک
دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: آبیاری. موسسه تحقیقات خاک و آب
Niaz Ali Ebrahimi Pak
Associate Professor of Soil and Water Research Institute
Specialist: wATERING systems. Soil and Water Research Institute
دکتر ابراهیم پذیرا
استاد تمام واحد علوم وتحقیقات .دانشگاه آزاد اسلامی -تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اصلاح خاک و زهکشی، مهندسی منابع آب
Ebrahim Pazira
Full Professor, Soil science
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil modification and drainage, Water Resources Engineering
دکتر حیدرعلی کشکولی
استاد بازنشسته
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زهکشی و فیزیک خاک
Heydar Ali Kashkuli
Retired professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Drainage and soil physics
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر سید مجید میرلطیفی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، آبیاری و زهکشی
Seyyed Majid Mirlatifi
Associate Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Irrigation engineering, Irrigation and Drainage
دکتر سید فرهاد موسوی
استاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، منابع آب
Seyyed Farhad Mousavi
Professor
Semnan University
Specialist: Irrigation engineering, water resources
دکتر محمدحسین مهدیان
استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: آبیاری، آبیاری و زهکشی
Mohammad Hosein Mahdian
Professor of Soil Conservation and Watershed Management Institute
Specialist: wATERING systems, Irrigation and Drainage
مدیر اجرایی
مهندس فاطمه آقاجانی
مدیر اجرایی بخش نشریات موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: کشاورزی، منابع طبیعی گرایش محیط زیست
Fatemeh Agha Jani
Executive Director of the Division of Publications of the Soil and Water Research Institute
Specialist: Agriculture, Natural Resources, Environmental Trends
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۰