درباره نشریه
ISSN:
2008-7837
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زابل
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر نصیری
سردبیر:
دکتر زهرا سپهری
مدیرداخلی:
نجمه عزیزی
تلفن:
054-32230768
دورنگار:
054-32230768
نشانی:
زابل، خیابان شهید رجایی، مجتمع آموزشی علوم پزشکی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، واحد پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1394/12/02

این مجله از سال 2016 با نام <a href=maginfo. asp? mgID=7412> International journal of basic science in medicine <a/> به زبان انگلیسی منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر علی اکبر نصیری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ali Akabr Nasiri
Assistant Professor Faculty of Medicine
Zabol University of Medical Sciences
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
سردبیر
دکتر زهرا سپهری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زابل
اعضای تحریریه
دکتر مهین بدخش
دکتر مهین بدخش
مربی گروه مامایی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر حسین شهدادی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Hossein Shahdadi
Faculty of Nursing and Midwifery
Zabol University of Medical Sciences
دکتر کاوه تبریزیان
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Kaveh Tabrizian
Faculty of Pharmacy
Zabol University of Medical Sciences
دکتر منصور دبیرزاده

دکتر امید تجربه کار

دکتر مهدی افشاری

دانشگاه علوم پزشکی زابل
Mahdi Afshari

Zabol University of Medical Sciences
دکتر ایرج شهرامیان
مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Iraj Shahramian
Digestive Diseases Research Center
Zabol University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین اسدی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Mohammad Hossein Asadi

Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر طیبه رخشانی
استادیار گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش و پرورش بهداشت و ارتقاء
Tayebeh Rakhshani
Assistant Professor Department of Public Health
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health Education & Promotion
دکتر محمد شریفی زاده
دکتر محمد شریفی زاده

دکتر حسینعلی غفاری
دکتر حسینعلی غفاری

دکتر مسعود لطفی زاده
دانشیار سلامت اجتماعی (بهداشت جامعه). دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: سلامت و بهداشت جامعه
Masoud Lotfizadeh
Associate Professor, Community health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Community Health
دکتر محمد حسنی
دکتر محمد حسنی

دکتر محمدرضا نیکروش
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Mohammad Reza Nik Ravesh
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
مدیرداخلی
نجمه عزیزی
نجمه عزیزی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۸