درباره نشریه
ISSN:
2251-7278
eISSN:
2383-2223
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه رنگ
مدیر مسئول:
دکتر زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر زهرا رنجبر
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطایی فرد
ویراستار فارسی:
دکتر بهزاد شیرکوندهداوند
تلفن:
021-22969777 ، داخلی: 316
021-22947537
دورنگار:
021-22947537
سایت اختصاصی:
jscw.icrc.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه صیاد شیرازی (به سمت شمال) ، خروجی لویزان، میدان حسین آباد، خیابان وفامنش، نبش کوچه شمس، پلاک 55
صندوق پستی:
654-16765
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/22
مدیر مسئول
دکتر زهرا رنجبر
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مهندسی رنگ و پوشش، ، پدیده های سطحی
Zahra Ranjbar
Professor of the Research Institute of Color Science and Technology
Specialist: Color and coating engineering, Surface phenomena
سردبیر
دکتر زهرا رنجبر
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مهندسی رنگ و پوشش، ، پدیده های سطحی
Zahra Ranjbar
Professor of the Research Institute of Color Science and Technology
Specialist: Color and coating engineering, Surface phenomena
اعضای تحریریه
دکتر ابراهیم قاسمی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ebrahim Ghasemi
Associate Professor of Color Research
Specialist: Materials Engineering
دکتر اکبر شجاعی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Akbar Shojaee
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر سعید باغشاهی
استاد تمام گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Saeid Baghshahi
Full Professor, Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering
Imam Khomeini International University
دکتر علیرضا تهرانی بقا
استادیار موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش
رشته تخصصی: مهندسی نساجی - شیمی نساجی
Ali Reza Tehrani Bagha
Assistant Professor of Color and Coating Science and Technology
Specialist: Textile Engineering - Textile Chemistry
دکتر زهرا رنجبر
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مهندسی رنگ و پوشش، ، پدیده های سطحی
Zahra Ranjbar
Professor of the Research Institute of Color Science and Technology
Specialist: Color and coating engineering, Surface phenomena
دکتر مریم عطایی فرد
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Maryam Ataee Fard
Associate Professor of Color Research
Specialist: Polymer Engineering - Paint Industries
دکتر شهره روحانی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Shohre Rouhani
Associate Professor of Color Research
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر علی شمس ناتری
استاد دانشکده فنی مجتمع آموزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Ali Shams Nateri
Professor Technical School of Educational Complex
University of Guilan
Specialist: textile engineering
دکتر سیامک مرادیان
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی رنگ پلیمر، فیزیک رنگ
Siamak Moradian
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Color Technology, Color physics
دکتر سید حسین امیرشاهی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فیزیک رنگ، علم رنگ، مهندسی نساجی- فیزیک رنگ
Seyed Hosein Amir Shahi
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Color Physics, Colour Science, Textile Engineering - Color Physics
دکتر کمال الدین قرنجیگ
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مواد رنگزا، شیمی آلی، مهندسی نساجی
Kamaledin Gharan Jig
Professor Research Institute of Color Science and Technology
Specialist: Dyes, organic chemistry, textile engineering
دکتر علی اصغر صباغ الوانی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: پوششها و مواد پیشرفته، انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Ali Asghar Sabbagh Alvani
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Advanced coatings and materials, Renewable energy, Polymer Engineering - Paint Industries
دکتر سعید باستانی
دانشیار موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: پوشش های هوشمند، جوهرهای چاپ، مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Saeed Bastani
Associate Professor of Color Science and Technology Research Institute
Specialist: Smart Cover, Printing Inks, Polymer Engineering - Paint Industries
دکتر علیرضا خسروی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Ali Reza Khosravi
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer Engineering - Paint Industries
ویراستار فارسی
دکتر بهزاد شیرکوندهداوند
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: پلیمر
Behzad Shir Kavand Hada Vand
Associate Professor of Color Research
Specialist: polymer
مدیر اجرایی
دکتر مریم عطایی فرد
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Maryam Ataee Fard
Associate Professor of Color Research
Specialist: Polymer Engineering - Paint Industries
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۹