درباره نشریه
ISSN:
1735-6652
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
وزارت جهاد کشاورزی (موسسه آموزش عالی علمی کاربردی)
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر مویدی
سردبیر:
دکتر ایرج ملک محمدی
دبیراجرایی:
دکتر رحمت یحیی نژادعزیزی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا حسنی بافرانی
صفحه آرا:
مهندس مجید رافعی
تلفن:
021-66940728
021-66940777 ، داخلی: 2091
دورنگار:
021-66940728
021-66940777 ، داخلی: 2091
سایت اختصاصی:
itvhe.areo.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، ساختمان موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، طبقه 4، دفتر نشریه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
صندوق پستی:
1783-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/01
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر مویدی
رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
Ali Akbar Moayedi
Head of Institute of Agricultural Education and Promotion
سردبیر
دکتر ایرج ملک محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش و ترویج کشاورزی
Iraj Malekmohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Training and promotion of agriculture
اعضای تحریریه
دکتر سید علی اکبر احمدی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Ali Akbar Ahmadi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Public Administration
دکتر علی اسدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ali Asadi
Professor Agricultural Economics
University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر مجتبی رجب بیگی
دانشیار، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Mojtaba Rajabbeigy
Associate Professor, Institute of Applied Science Higher Education
Specialist: governmental management
دکتر غلامحسین زمانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Gholam Hossein Zamani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر ایرج ملک محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش و ترویج کشاورزی
Iraj Malekmohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Training and promotion of agriculture
دکتر نوذر منفرد
استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
رشته تخصصی: آموزش کشاورزی
Nozar Monfared
Professor Research and Training Center of Agriculture and Natural Resources of Bushehr
Specialist: Agricultural education
دکتر پیمان فلسفی
استادیار، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Peyman Falsafi
Assistant Professor, Agricultural Education and Promotion Research Organization
Specialist: Agricultural Extension & Education
دکتر امیرحسین علی بیگی

Amirhossein Alibeigi

ویراستارفارسی
مهندس ابراهیم بیگدلی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی کشاورزی
Ebrahim Bigdeli

University of Tehran
Specialist: Agricultural Engineering
صفحه آرا
مهندس مجید رافعی

رشته تخصصی: مهندسی برق الکترونیک
Majid Rafei

Specialist: Electrical Engineering
دبیراجرایی
دکتر رحمت یحیی نژادعزیزی
مدیر اجرایی فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
رشته تخصصی: مدیریت
Rahmat Yahyanejad Azizi

Specialist: Management
مدیرداخلی
دکتر علیرضا حسنی بافرانی
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
رشته تخصصی: ژنتیک علوم دامی
Alireza Hasani Bafrani

Specialist: Animal Genetics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۴