درباره نشریه
ISSN:
2322-1267
eISSN:
2322-1275
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (انجمن علوم خاک ایران)
مدیر مسئول:
دکتر کامبیز بازرگان
سردبیر:
دکتر فرهاد خرمالی
مدیرداخلی:
دکتر مجتبی بارانی مطلق
ویراستار فارسی:
مائده سپاهی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرهاد خرمالی
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
ejsms.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری،
صندوق پستی:
487
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/13
مدیر مسئول
دکتر کامبیز بازرگان
استادیار
موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Kambiz Bazargan
Assistant Professor
Specialist: Soil chemistry and fertility
سردبیر
دکتر فرهاد خرمالی
دانشیار گروه خاک شناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Farhad Khormali
Associate Professor Department of Soil Science
Gorgan University
Specialist: Soil science
اعضای تحریریه
هادی قربانی

Hadi Ghorbani

Adrian Unc

عباس فرشاد

Abbas Farshad

دکتر حسین قدیری
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناسی
Hosein Ghadiri
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology
Martin Koeln

دکتر بیژن خلیلی مقدم

دکتر محمدعلی حاج عباسی
استاد دانشکده کشاورزی، گروه علوم خاک
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: خاکشناسی (فیزیک خاک)
Mohammad Ali Hajabbasi
Professor, College of Agriculture, Soil Science Department
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science (Soil Physics)
دکتر فرهاد خرمالی
دانشیار گروه خاک شناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Farhad Khormali
Associate Professor Department of Soil Science
Gorgan University
Specialist: Soil science
دکتر ناصر علی اصغرزاد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، بیولوژی خاک
Nasser Aliasgharzad
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Soil Science, Soil Biology
دکتر قربانعلی روشنی
دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
رشته تخصصی: شیمی کشاورزی
Ghorban Ali Roshani
Associate Professor of Cotton Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Chemistry
دکتر مجتبی بارانی مطلق
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: شیمی و آلودگی خاک
Mojtaba Barani Motlagh
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Chemistry and soil contamination
ویراستار فارسی
مائده سپاهی
مائده سپاهی

ویراستار انگلیسی
دکتر فرهاد خرمالی
دانشیار گروه خاک شناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Farhad Khormali
Associate Professor Department of Soil Science
Gorgan University
Specialist: Soil science
مدیرداخلی
دکتر مجتبی بارانی مطلق
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: شیمی و آلودگی خاک
Mojtaba Barani Motlagh
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Chemistry and soil contamination
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۵