درباره نشریه
ISSN:
2322-1267
eISSN:
2322-1275
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (انجمن علوم خاک ایران)
مدیر مسئول:
دکتر منوچهر گرجی
سردبیر:
دکتر فرهاد خرمالی
دبیراجرایی:
دکتر مجتبی بارانی مطلق
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
ejsms.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری،
صندوق پستی:
487
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/26
مدیر مسئول
دکتر منوچهر گرجی
استاد پردیس کشاورزی و منایع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Manouchehr Gorji
Professor Erosion and protection of campus agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Erosion and soil conservation
سردبیر
دکتر فرهاد خرمالی
دانشیار گروه خاک شناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Farhad Khormali
Associate Professor Department of Soil Science
Gorgan University
Specialist: Soil science
اعضای تحریریه
دکتر نجفعلی کریمیان
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: خاکشناسی
Najafali Karimian
Professor
University of Shirazu
Specialist: Geology
دکتر محمدعلی حاج عباسی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیک و حفاظت خاک
Mohammad Ali Hajabbasi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Physics and Soil Conservation
دکتر غلامحسین حق نیا
استاد گروه خاکشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناسی
Gholam Hossein Haghnia
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Soil science
دکتر فرهاد خرمالی
دانشیار گروه خاک شناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Farhad Khormali
Associate Professor Department of Soil Science
Gorgan University
Specialist: Soil science
دکتر ناصر علی اصغرزاد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، بیولوژی خاک
Naser Aliasgharzad
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Soil Science, Soil Biology
دکتر قربانعلی روشنی
دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
رشته تخصصی: شیمی کشاورزی
Ghorban Ali Roshani
Associate Professor of Cotton Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Chemistry
دکتر مصطفی کریمیان اقبال
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم خاک
Mostafa Karimian Eghbal
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Soil Science
دکتر محسن علمایی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بیولوژی خاک
Mohsen Olamaee
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Soil biology
دکتر اسماعیل دردی پور
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: حاصلخیزی و تغذیه گیاه
Esmaeel Dordipour
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Fertility and nutrition of the plant
دکتر مجتبی بارانی مطلق
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: شیمی و آلودگی خاک
Mojtaba Barani Motlagh
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Chemistry and soil contamination
دکتر سید علیرضا موحدی نایینی
دانشیار گروه خاکشناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Seyed Ali Reza Movahedi Naeini
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Soil science
ویراستارفارسی
مائده سپاهی
مائده سپاهی

ویراستار انگلیسی
دکتر فرهاد خرمالی
دانشیار گروه خاک شناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Farhad Khormali
Associate Professor Department of Soil Science
Gorgan University
Specialist: Soil science
دبیراجرایی
دکتر مجتبی بارانی مطلق
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: شیمی و آلودگی خاک
Mojtaba Barani Motlagh
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Chemistry and soil contamination
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۵