درباره نشریه
ISSN:
2423-4257
eISSN:
2588-2589
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
سردبیر:
دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
مدیر اجرایی:
دکتر مجید تفریحی
سایت اختصاصی:
sc.journals.umz.ac.ir
تلفن:
011-35302452
دورنگار:
011-35242161
نشانی:
بابلسر، سه راه دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/09
مدیر مسئول
دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و مولکولی
Aba Selat Hosseinzadeh
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Cellular and Molecular Biology
سردبیر
دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و مولکولی
Aba Selat Hosseinzadeh
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Cellular and Molecular Biology
اعضای تحریریه
دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و مولکولی
Aba Selat Hosseinzadeh
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Cellular and Molecular Biology
دکتر علیرضا نقی نژاد
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اکولوژی، زیست شناسی گیاهی
Ali Reza Naghinejad
Professor Faculty of Basic Sciences
University of Mazandaran
Specialist: ecology, Plant Biology
دکتر اکبر حاجی زاده مقدم
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زیست شناسی
Akbar Hajizadeh Moghaddam
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: biology
دکتر مرتضی عطری

دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اکولوژی
Morteza Atri

Bu-Ali Sina University
Specialist: ecology
دکتر نادر چاپارزاده
استاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
N. Chaparzadeh
Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Plant Physiology
دکتر علی فرازمند
دانشیار
دانشگاه تهران
Ali Faraz Mand
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Public Administration
دکتر حمیدرضا صادقی پور
گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خلیج فارس
Hamid Reza Sadeghipour
Department of Sport Scince, Persian Gulf University
Persian Gulf University
دکتر نادر شعبانی پور دهبنه
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جانورشناسی
Nader Shabani Pour
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Zoology
دکتر سوم نات ریینا
دکتر سوم نات ریینا

دکتر امین اوگورلو

دکتر منصور کریم
دکتر منصور کریم

مدیر اجرایی
دکتر مجید تفریحی
استادیار دانشکده علوم پایه
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و مولکولی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۴