درباره نشریه
ISSN:
2228-5687
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این مجله در سال 2013 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر عربانی
سردبیر:
دکتر فاطمه فلاح
تلفن:
013-33690275 ، داخلی: 3088
دورنگار:
013-33690275 ، داخلی: 3088
سایت اختصاصی:
cmce.guilan.ac.ir
صندوق پستی:
3756
تاریخ به‌روزآوری: 1395/09/27
مدیر مسئول
دکتر  عربانی
دکتر عربانی

سردبیر
دکتر فاطمه فلاح
دکتر فاطمه فلاح

اعضای تحریریه
 Alinia
Alinia

دکتر  عامری
دکتر عامری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ameri
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر  عربانی
دکتر عربانی

 برومند
برومند

K. Datta
K. Datta

دکتر فاطمه فلاح
دکتر فاطمه فلاح

دکتر فریدون حسنی

Fereydoon Hassani
Department of Mining and Materials Engineering McGill University 3450 University, Adams Building, Room 109 Montreal, QC, Canada
 Janardhanam
Janardhanam

 خویی
خویی

بابک محمدی
بابک محمدی
استادیار
 پورزینالی
پورزینالی

 رضایی پاژند
رضایی پاژند

سعادت پور
سعادت پور

صباغ یزدی
صباغ یزدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۹