درباره نشریه
ISSN:
2251-9475
eISSN:
2251-9483
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر محمود نوروزی
سردبیر:
دکتر محمود شریعتی
مدیر اجرایی:
مهندس علی مسکریان
کارشناس:
مهندس حمیده دلارام
تلفن:
023-32300330
دورنگار:
023-32300330
سایت اختصاصی:
jsfm.shahroodut.ac.ir
نشانی:
شاهرود، میدان 7 تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریه، ، کدپستی: 3619995161
سامانه پیام کوتاه:
3000527333
صندوق پستی:
316
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/29
مدیر مسئول
دکتر محمود نوروزی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmoud Norouzi
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: mechanical engineering
کارشناس
مهندس حمیده دلارام
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hamideh Delaram
Masters
Shahrood University of Technology
Specialist: electrical engineering
سردبیر
دکتر محمود شریعتی
استاد تمام مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مکانیک
Mahmoud Shariati
Full Professor, Depqrtment of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: the mechanic
اعضای تحریریه
دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Siamak Esmaeel Zadeh Khadem
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر حسن بصیرت تبریزی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Hassan Basirat Tabrizi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر محمود شریعتی
استاد تمام مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مکانیک
Mahmoud Shariati
Full Professor, Depqrtment of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: the mechanic
دکتر محمدحسین ابوالبشری
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hossein Abol Bashari
Faculty of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محسن قاضی خانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohsen Ghazi Khani
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
داوود دومیری گنجی
رئیس دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
Davood Domiri Ganji

Specialist: Mechanical Engineering Energy Conversion
دکتر سید مهدی میرزابابایی
استادیار پژوهشکده علوم و صنایع مشهد
Seyed Mahdi Mirzababaee
Assistant Professor, Mashhad Institute of Science and Technology
دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمدجواد مغربی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Javad Maghrebi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سید حجت هاشمی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه بیرجند
Seyed Hojat Hashemi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Birjand
دکتر عبدالحسین فریدون
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abdolhosein Fereidoon
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر عبدالامیر بک خوشنویس
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: هوا-فضا
Abdol Amir Bak Khoshnevis
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Hakim Sabzevari University
Specialist: Aerospace
دکتر محمدحسن کیهانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: حرارت و سیالات
Mohammad Hassan Kayhani
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Heat and fluids
دکتر بهار دهقان فیروزآبادی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سیالات
Bahar Dehghan Firooz Abadi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Fluids
دکتر حمیدرضا ایپکچی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: طراحی کاربردی
Hamid Reza Eipak Chi
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Applied design
مدیر اجرایی
مهندس علی مسکریان

دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی الکترونیک
Ali Meskaryan

Shahrood University of Technology
Specialist: Electronics Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۷۴