درباره نشریه
ISSN:
2228-6659
eISSN:
2322-3324
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمودرضا آل بویه
سردبیر:
دکتر محمودرضا آل بویه
مدیرداخلی:
دکتر پویا درخشان
ویراستار علمی:
دکتر سعیدرضا انتظاری
سایت اختصاصی:
jap.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، اتوبان همت غرب- تقاطع شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران
تلفن همراه:
09127986876
صندوق پستی:
1366-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/22
مدیر مسئول
دکتر محمودرضا آل بویه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Mahmoud Reza Ale Booyeh
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
ویراستارفارسی
رویا زارع حقیقی
رویا زارع حقیقی
Roya Zare Haghighi
دکتر سعیدرضا انتظاری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Saeed Reza Entezari
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
ویراستار انگلیسی
دکتر آزاده امامی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Azadeh Emami
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر مریم ظفرقندی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ درد
Maryam Zafar Ghandi
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Pain relief
ویراستار علمی
دکتر سعیدرضا انتظاری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Saeed Reza Entezari
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
سردبیر
دکتر محمودرضا آل بویه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Mahmoud Reza Ale Booyeh
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
هیات تحریریه
دکتر مهران رضوانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیهوشی و فلو شیپ درد
Mehran Rezvani
Assistant Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia and Flea Shape of Pain
دکتر داوود آقامحمدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیهوشی
Davoud Agha Mohammadi
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر هدایت الله الیاسی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hedayatollah Elyasi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فرناد ایمانی
استاد مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی، درد، اینترونشنال درد
Farnad Imani
Professor, Pain Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia, Pain Fellowship
دکتر ولی الله حسنی
استاد بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر سیدسجاد رضوی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیهوشی
Seyyed Sajjad Razavi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Mahmoud Reza Mohaghegh Dolat Abadi
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر علی محمدیان اردی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیهوشی
Ali Mohammadian
Assistant Professor, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر بهرام نادری نبی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: بیهوشی
Bahram Naderi Nabi
Assistant Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
مدیرداخلی
دکتر پویا درخشان
دانشیار گروه پزشکی بیهوشی و درد، مرکز پزشکی رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص یهوشی
Pooya Derakhshan
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Javanese specialist
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۵