درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی موسی خانی
سردبیر:
سید مهدی الوانی
مدیرداخلی:
دکتر محمد عطایی
تلفن:
028-33682983 ، داخلی: 4213
028-33665275 ، داخلی: 4210
نشانی:
قزوین، خیابان شهید بابایی، بلوار نخبگان، بلوار پژوهشگران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ساختمان مدیریت و حسابداری، طبقه چهارم، اتاق 404 ، کدپستی: 1416-34185
دورنگار:
028-33682976
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jdem
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/22
مدیر مسئول
دکتر مرتضی موسی خانی
استاد واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Morteza Mousa khani
Professor Qazvin Unit
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

اعضای تحریریه
سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد مدیریت دولتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Abolhassan Faghihi
Professor, Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor School of Accounting and Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر اکبر عالم تبریز
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Akbar Alam Tabriz
Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر مرتضی موسی خانی
استاد واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Morteza Mousa khani
Professor Qazvin Unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر غلامرضا معمارزاده طهرانی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Memarzadeh Tehrani
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر نسرین جزنی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت علوم اداری
Nasrin Jazani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management of Administrative Sciences
دکتر احمد سرداری
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ahmad Sardari
Associate Professor
Shahed University
دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر ناصر حمیدی
استاد مدیریت صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Naser Hamidi
Professor, Management
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
Specialist: Operation research
دکتر کامبیز حیدرزاده
دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی- بازاریابی
Kambiz Heidarzadeh
Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
Specialist: Business Management-Marketing
دکتر محمد عطایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Mohammad Ataei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Electrical Engineering-Control
مدیرداخلی
دکتر محمد عطایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Mohammad Ataei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Electrical Engineering-Control
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۳