درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی موسی خانی
سردبیر:
دکتر سید مهدی الوانی
مدیرداخلی:
دکتر محمد عطایی
تلفن:
028-33682983 ، داخلی: 4213
سایت اختصاصی:
www.jdem.ir
نشانی:
قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان،
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/02
مدیر مسئول
دکتر مرتضی موسی خانی
استاد واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Morteza Mousa khani
Professor Qazvin Unit
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر سید مهدی الوانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
اعضای تحریریه
دکتر سید مهدی الوانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
دکتر ابوالحسن فقیهی

Abolhassan Faghihi

دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor School of Accounting and Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر اکبر عالم تبریز
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Akbar Alam Tabriz
Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر مرتضی موسی خانی
استاد واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Morteza Mousa khani
Professor Qazvin Unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر غلامرضا معمارزاده طهرانی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Memarzadeh Tehrani
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر نسرین جزنی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت علوم اداری
Nasrin Jazani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management of Administrative Sciences
دکتر احمد سرداری
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ahmad Sardari
Associate Professor
Shahed University
دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر ناصر حمیدی

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Naser Hamidi

Specialist: Operation research
دکتر کامبیز حیدرزاده
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی- بازاریابی
Kambiz Heidarzadeh
Associate Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management-Marketing
دکتر محمد عطایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Mohammad Ataei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Electrical Engineering-Control
مدیرداخلی
دکتر محمد عطایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Mohammad Ataei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Electrical Engineering-Control
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۹