درباره نشریه
ISSN:
2345-301x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 91
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سید جواد امام جمعه زاده
سردبیر:
دکتر رحمان خوش اخلاق
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات،
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/01
مدیر مسئول
دکتر سید جواد امام جمعه زاده
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Javad Emam Jomezadeh
Associate Professor Department of Political Sciences
University of Isfahan
Specialist: Political Sciences
سردبیر
دکتر رحمان خوش اخلاق

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۶