درباره نشریه
ISSN:
2251-8002
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مدیر مسئول:
رحیم داوری
سردبیر:
دکتر مجید صفاری نیا
مدیر اجرایی:
دکتر حمید پیروی
مدیرداخلی:
شیلر کیخاونی
ویراستار فارسی:
طیبه محتشمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مجتبی تمدنی
تلفن:
021-81032213
سایت اختصاصی:
www.socialpsychology.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 209، ، کدپستی: 1597633131
دورنگار:
021-81032213
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/29
مدیر مسئول
رحیم داوری

Rahim Davari

سردبیر
دکتر مجید صفاری نیا
استاد گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور. ایران. تهران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Majid Saffarinia
Professor, psychology and education department payam noor university
Payame Noor University
Specialist: social Psychology
اعضای تحریریه
دکتر مژگان سپاه منصور

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Mojgan Sepahmansour

Central Office, Islamic Azad University
دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mahnaz Aliakbari Dehkordi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر احمد علی پور
استاد روانشناسی، گروه روانشناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی سلامت، نوروسایکولوژی، روانشناسی زیستی علوم اعصاب شناختب
Ahmad Alipour
Professor, Psychology, psychology
Payame Noor University
Specialist: psychology, health psychology, neuropsychology, biological psychology cognitive neuroscience
دکتر نسرین ارشدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Nasrin Arshadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر احمد برجعلی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Ahmad Borjali
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر احمد به پژوه
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Ahmad Behpajooh
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Psychology and Education of Exceptional Children
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
دکتر مجید صفاری نیا
استاد گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور. ایران. تهران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Majid Saffarinia
Professor, psychology and education department payam noor university
Payame Noor University
Specialist: social Psychology
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
ویراستار فارسی
طیبه محتشمی

Tayebeh Mohtashami

ویراستار انگلیسی
دکتر مجتبی تمدنی

مدیر اجرایی
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
مدیرداخلی
شیلر کیخاونی

رشته تخصصی: رشد اجتماعی و هیجانی کودکان
Shiler Kaikhavani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۰