درباره نشریه
ISSN:
2251-8002
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مدیر مسئول:
رحیم داوری
دبیراجرایی:
معصومه تدریس تبریزی
مدیرداخلی:
شیلر کیخاونی
تلفن:
021-81032213
سایت اختصاصی:
www.socialpsychology.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 209، ، کدپستی: 1597633131
دورنگار:
021-81032213
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/22
مدیر مسئول
رحیم داوری

Rahim Davari

اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hamidreza Pouretemad
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
دکتر مژگان سپاه منصور

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Mojgan Sepahmansour

Central Office, Islamic Azad University
دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mahnaz Aliakbari Dehkordi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology
احمد علی پور
مدیر گروه
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی سلامت، نوروسایکولوژی
Ahmad Alipour

Specialist: psychology, health psychology, neuropsychology
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
ویراستارفارسی
دکتر مجتبی دلیر

Mojtaba Dalir

ویراستار انگلیسی
دکتر سوسن علیزاده فرد

Susan Alizadeh Fard

دبیراجرایی
معصومه تدریس تبریزی

Masoumeh Tadris Tabrizi

مدیرداخلی
شیلر کیخاونی

رشته تخصصی: رشد اجتماعی و هیجانی کودکان
Shiler Kaikhavani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۹