درباره نشریه
ISSN:
2383-0484
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
عبدالرحمن حسنی فر
سردبیر:
دکتر شهرام یوسفی فر
مدیرداخلی:
اعظم ریاحی
ویراستار فارسی:
رضا حسینی
ویراستار فارسی:
سوده حجازی
ویراستار فارسی:
صدیقه صادقی مکی
سایت اختصاصی:
socialhistory.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/17
مدیر مسئول
عبدالرحمن حسنی فر
دانشیار تاریخ سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، تاریخ
Abdurrahman Hasanifar
Associate Professor, political history
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History, Political science
سردبیر
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
اعضای تحریریه
Nobuaki Kondo
professor University of Tokyo
Specialist: History
Grigol Beradze

Beatrice Manz

Lana Ravandi-Fadai

ربابه معتقدی

اسماعیل سنگاری

Christoph Werner

Erkan Göksu

دکتر نیره دلیر
دانشیار تاریخ پژوهشکده علوم تاریخی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Nayere Dalir
Associate Professor, Institute from Humanities and Cutural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
دکتر عبدالرسول خیراندیش
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران و جهان
Abdurasul Khairandish
Professor History Group
University of Shirazu
Specialist: History, History of Iran and the world
محسن رحمتی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Mohsen Rahmati
Professor, departmwnt of History
University of Lorestan
Specialist: History of Iran
محمدعلی کاظم بیگی

دکتر حسین آبادیان
استاد تاریخ
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: تاریخ
Hossein Abadian
Associate Professor History
Imam Khomeini International University
Specialist: History
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor Institute of History
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History of Persia
دکتر جهانبخش ثواقب
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Jahan Bakhsh Savagheb
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: History of Islamic Iran
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
دکتر ابراهیم موسی پور بشلی
استادیار
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Ebrahim Moosapour
Assistant Professor
دکتر مرتضی نورایی
استاد تاریخ، تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران
Morteza Nouraei
Professor, history, Department of literature
University of Isfahan
Specialist: Contemporary History of Iran
دکتر محمدباقر وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Bagher Vosoghi
Professor
University of Tehran
Specialist: history
ویراستار فارسی
رضا حسینی
رضا حسینی

سوده حجازی
سوده حجازی

صدیقه صادقی مکی

مدیرداخلی
اعظم ریاحی

رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Azam Riahi

Specialist: History of Islamic Iran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۴