درباره نشریه
ISSN:
2322-5084
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر حسین علوی مهر
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
مدیر اجرایی:
یدالله رضانژادامیردهی
مدیرداخلی:
نصرالله سلیمانی
تلفن:
025-37110251
دورنگار:
025-37734094
سایت اختصاصی:
qkh.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) ، مدرسه عالی قر آن و حدیث، گروه تفسیر و علوم قرآن
صندوق پستی:
143-37145
اشتراک:
تلفن:
025-37110251
پست الکترونیک:
afaqmehr@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/24
مدیر مسئول
حسین علوی مهر
دانشیار
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hosein Alavimehr
Associate Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
سردبیر
محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
هیات تحریریه
حامد آلگار
حامد آلگار
محمدجواد اسکندرلو
محمدجواد اسکندرلو
مظفر اقبال
مظفر اقبال
لبیب بیضون
لبیب بیضون
عمان پاکیز
عمان پاکیز
اکرم چودهری
اکرم چودهری
محمدتقی دیاری بیدگلی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
مهدی رستم نژاد
دانشیار
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mehdi Rostamnejad
Associate Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
محمدحسن زمانی
استادیار
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Mohammad Hasan Zamani
Assistant Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic theology and teachings
محمدکاظم شاکر
استاد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
یحیی علوی
یحیی علوی
حسین علوی مهر
دانشیار
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hosein Alavimehr
Associate Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
محمد فاکرمیبدی
استاد
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
قاسم کاکایی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، الهیات
Ghasem Kakaie
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Shirazu
Specialist: Islamic philosophy and theology, Theology
مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سیدرضا مودب
استاد دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyedreza Moadab
Professor, www.moaddab.ir, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عبدالجبار ناجی
عبدالجبار ناجی
فتح الله نجارزادگان
استاد پردیس قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Najjarzadegan
Professor, Campus of Qom, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستارفارسی
عبدالله غلامی
عبدالله غلامی
مدیر اجرایی
یدالله رضانژادامیردهی
یدالله رضانژادامیردهی
مدیرداخلی
نصرالله سلیمانی
نصرالله سلیمانی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۹