درباره نشریه
ISSN:
2322-5084
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر حسین علوی مهر
سردبیر:
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
دبیراجرایی:
مسعود شم آبادی
مدیرداخلی:
یدالله رضانژادامیردهی
ویراستار فارسی:
عبدالله غلامی
تلفن:
025-37110251
دورنگار:
025-37734094
سایت اختصاصی:
qkh.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) ، مدرسه عالی قر آن و حدیث، گروه تفسیر و علوم قرآن
صندوق پستی:
143-37145
اشتراک:
تلفن:
025-37110251
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/25
مدیر مسئول
دکتر حسین علوی مهر
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hosein Alavimehr
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
سردبیر
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد اسکندرلو
استاد تمام علوم قرآن و حدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث - قرآن و مستشرقان
Mohammadjavad Eskandarlo
Full Professor, Quranic and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quranic Sciences and Hadith, Quran and Orithalists
مظفر اقبال
مظفر اقبال

Muzaffar Iqbal

دکتر لبیب بیضون

Labib Beizon

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر محمدحسن زمانی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Mohammad Hasan Zamani
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic theology and teachings
دکتر حسین علوی مهر
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hosein Alavimehr
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر محمد فاکرمیبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
دکتر قاسم کاکایی
استاد تمام الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ghasem Kakaie
Full Professor, Islamic Philosophy and Theology
University of Shirazu
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
ویراستار فارسی
عبدالله غلامی

دبیراجرایی
مسعود شم آبادی
مسعود شم آبادی

مدیرداخلی
یدالله رضانژادامیردهی
یدالله رضانژادامیردهی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۷