درباره نشریه
ISSN:
1026-2288
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
مهر 1388
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
سردبیر:
دکتر کمال الدین نیکنامی
تلفن:
021-66973280
دورنگار:
021-66973280
سایت اختصاصی:
jarcs.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریة مطالعات باستان شناسی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08
مدیر مسئول
غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
سردبیر
کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor, Archaeological Department, University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
هیات تحریریه
محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
دکتر حسن فاضلی نشلی
حسن فاضلی نشلی
دانشیار
Hasan Fazeli Nashli
Associate Professor, University of Tehran
محمدرحیم صراف
استاد پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی پیش از اسلام
Mohammad Rahim Sarraf
Professor of Archeology Research Institute of Cultural Heritage and Tourism,
Specialist: Historical Archaeology, Pre-Islamic archeology
هایده لاله
هایده لاله
یعقوب محمدی فر
استاد گروه باستان شناسی
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Yaghoob Mohamadifar
Professor, Archaeological Department, Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology, Historical Archaeology, Archaeological orientation of the historical period
حکمت الله ملاصالحی
دانشیار دانشکده باستان شناسی
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Hekmatollah Mollasalehi
Associate Professor, Faculty of Archeology, University of Tehran
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۰