درباره نشریه
ISSN:
2228-6713
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده تاریخ اسلام
مدیر مسئول:
سید هادی خامنه ای
سردبیر:
دکتر مهدی محقق
مدیر اجرایی:
لیلا اشرفی
ویراستار فارسی:
ملیحه سرخی کوهی خیلی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ابوالفضل توکلی
تلفن:
021-88676861-3
دورنگار:
021-88676861-3
سایت اختصاصی:
journal.pte.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور، خیابان رستگاران، کوچه شهروز شرقی، شماره 9، ، کدپستی: 1434886651
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/09
مدیر مسئول
سید هادی خامنه ای

سردبیر
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی اکبری
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران، زبان انگلیسی
Mohammad Ali Akbari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Contemporary History of Iran, English language
دکتر عبدالرسول خیراندیش
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران و جهان
Abdurasul Khairandish
Professor History Group
University of Shirazu
Specialist: History, History of Iran and the world
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ جدید ایران(قاجار و پهلوی)، تاریخ نگاری ایرانی
Abbas Ghadimi Gheidari
Associate Professor, History
University of Tabriz
Specialist: New history of Iran (Qajar and Pahlavi), Iranian historiography
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر جمال موسوی
دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Jamal Moosavi
Associate Professor, History and Islamic civilization
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر ابوالقاسم اجتهادی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Abolghasem Ejtehadi
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history of Islam
دکتر محمدتقی امامی خویی
دانشیار واحد شهر ری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Taqi Emami Khoei
Associate Professor Ray Ray Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: history
Ebrahim Beyzoon
Professor University of Lobnan
دکتر عطاءالله حسنی
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Ataollah Hasani
Associate Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: History of Iran
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر سید فتح الله مجتبایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
ویراستار فارسی
ملیحه سرخی کوهی خیلی
ملیحه سرخی کوهی خیلی

ویراستار انگلیسی
دکتر ابوالفضل توکلی
دکتر ابوالفضل توکلی

مدیر اجرایی
لیلا اشرفی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۵