درباره نشریه
ISSN:
2228-6713
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده تاریخ اسلام
مدیر مسئول:
سیدهادی خامنه ای
سردبیر:
دکتر مهدی محقق
مدیر اجرایی:
لیلا اشرفی
تلفن:
021-88676861-3
دورنگار:
021-88676861-3
سایت اختصاصی:
journal.pte.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور، خیابان رستگاران، کوچه شهروز شرقی، شماره 9، ، کدپستی: 1434886651
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/06
مدیر مسئول
سیدهادی خامنه ای
سردبیر
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor, Faculty of Literature, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
Ibrahim Beizoun
Ibrahim Beizoun
Professor,
Specialist: history of Islam
دکتر ابوالقاسم اجتهادی
استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Abolghasem Ejtehadi
Professor, History Group, University of Alzahra
Specialist: history of Islam
دکتر احسان اشراقی
استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران
Ehsan Eshraghi
Professor, History Group, University of Tehran
Specialist: History, History of Iran
دکتر محمدتقی امامی خویی
دانشیار واحد شهر ری دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Taqi Emami Khoei
Associate Professor, Ray Ray Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: history
Ebrahim Beyzoon
Professor, University of Lobnan,
دکتر عطاءالله حسنی
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Ataollah Hasani
Associate Professor, History Group, Shahid Beheshti University
Specialist: History of Iran
دکتر سیداحمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor, Islamic history and civilization group, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر حسین قرچانلو
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hossein Ghare Chan Loo
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر محمدحسن گنجی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا، اقلیم شناسی
Mohammad Hasan Ganji
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography, Climatology
دکتر سیدفتح الله مجتبایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor, Faculty of Literature, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor, History, Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
ویراستارفارسی
دکتر ابوالفضل توکلی
دکتر ابوالفضل توکلی
ویراستار انگلیسی
دکتر ابوالفضل توکلی
دکتر ابوالفضل توکلی
مدیر اجرایی
لیلا اشرفی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۱