درباره نشریه
ISSN:
2251-6506
eISSN:
2345-2757
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1390
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (معاونت توسعه آموزش)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا اولی پور
سردبیر:
دکتر سید محمد علوی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی سیاح برگرد
ویراستار فارسی:
دکتر فاطمه باجی
ویراستار انگلیسی:
راضیه شایان پور
کارشناس:
فاطمه طهماسبی بلداجی
تلفن:
061-33367571
سایت اختصاصی:
edj.ajums.ac.ir
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده بهداشت، طبقه دوم، زون چهارم، دفتر چاپ و انتشارات مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/23
مدیر مسئول
دکتر علیرضا اولی پور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بیهوشی
Alireza Olapoor

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
سردبیر
دکتر سید محمد علوی
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor Infectious and Tropical Diseases Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease Specialist
اعضای تحریریه
دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
دکتر مهدی سیاح برگرد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehdi Sayah Bargard
Faculty Member, Education Development Center,
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
عبدالحسین شکورنیا
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Abdolhussein Shakurnia
medical School
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر مهستی علیزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، پزشکی عمومی
Mahasti Alizadeh
Professor Faculty of Medicine
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community Medicine
دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر عظیم میرزازاده
هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Azim Mirza Zadeh
Faculty Member Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
دکتر فاطمه باجی
استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fatima Baji
Assistant Professor, Medical Library & Information Science
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Knowledge & Information Science
ویراستار انگلیسی
راضیه شایان پور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: زبان
Razieh Shayan Pour

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: English language
مدیر اجرایی
دکتر مهدی سیاح برگرد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehdi Sayah Bargard
Faculty Member, Education Development Center,
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
کارشناس
فاطمه طهماسبی بلداجی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Fatemeh Tahmasebi Boldaji

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: medical education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۱