درباره نشریه
ISSN:
2251-6506
eISSN:
2345-2757
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1390
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (معاونت توسعه آموزش)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا اولی پور
سردبیر:
دکتر سیدمحمد علوی
مدیر اجرایی:
فاطمه طهماسبی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی سیاح برگرد
مدیر اجرایی:
دکتر فریده صفی خانی
کارشناس:
فاطمه طهماسبی بلداجی
تلفن:
061-33367571
سایت اختصاصی:
journals.ajums.ac.ir
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده بهداشت، طبقه دوم، زون چهارم، دفتر چاپ و انتشارات مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/24
مدیر مسئول
علیرضا اولی پور
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بیهوشی
Alireza Olapoor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
مدیر اجرایی
فاطمه طهماسبی
Fateme TahmasebiBoldaji
مهدی سیاح برگرد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehdi Sayah Bargard
Faculty Member, Education Development Center,, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
فریده صفی خانی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Farideh Safikhani
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
سردبیر
سیدمحمد علوی
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease Specialist
هیات تحریریه
عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی
Abbas Bazargan Harandi
Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research
مهدی سیاح برگرد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehdi Sayah Bargard
Faculty Member, Education Development Center,, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
عبدالحسین شکورنیا
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Abdolhosein Shakour Nia
medical School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
مهستی علیزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، پزشکی عمومی
Mahasti Alizadeh
Professor, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community Medicine
بهرام عین اللهی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
علی حسین قاسمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: کتابداری پزشکی
Ali Hosein Ghasemi
Assistant Professor, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Librarianship
مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Clinical Psychology
عظیم میرزازاده
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Azim Mirza Zadeh
Faculty Member, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
سیدعابدین حسینی آهنگری
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Seyed Abedin Hoseini Ahangari
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
راضیه شایان پور
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: زبان
Razieh Shayan Pour
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: English language
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۹