درباره نشریه
ISSN:
5294-2783
eISSN:
5308-2783
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مدیر مسئول:
دکتر محسن دیمه کار گراب
سردبیر:
دکتر مهدی ابراهیمی
جانشین سردبیر:
دکتر فرهنگ مهروش
مدیرداخلی:
سید حسن موسوی
کارشناس:
محمدرضا عباسی قصریکی
سایت اختصاصی:
naghdeara.quran.ac.ir
تلفن:
051-38486146
نشانی:
مشهد، خیابان سناباد، نبش سناباد33، دانشکده علوم قرآنی مشهد، واحد پژوهش، دفتر نشریه «پژوهش نامه نقد آراء تفسیری»
دورنگار:
051-38458397
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/30
مدیر مسئول
دکتر محسن دیمه کار گراب

رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
سردبیر
دکتر مهدی ابراهیمی
استاد الهیات، گروه معارف اسلامی و گروه اخلاق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: الهیات
Mahdi Ebrahimi
Professor, Medical Ethics & Islamic Teachings
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Theology
جانشین سردبیر
دکتر فرهنگ مهروش
دانشیار الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
رشته تخصصی: مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، مطالعات میان رشته ای علوم قرآن و حدیث با مردم شناسی، دعاپژوهی، تاریخ اخلاق اسلامی
Farhang Mehrvash
Associate Professor, Islamic Theoloy
Gorgan Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر مهدی ابراهیمی
استاد الهیات، گروه معارف اسلامی و گروه اخلاق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: الهیات
Mahdi Ebrahimi
Professor, Medical Ethics & Islamic Teachings
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Theology
دکتر زهره اخوان مقدم
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، کلام اسلامی، روانشناسی
Zohreh Akhavanmoghaddam
Associate Professor, Quran and Hadith Department
دکتر مرتضی ایروانی نجفی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب، علوم قرآن و حدیث
Morteza Iravani Najafi
Associate Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic literature, Quran and Hadith Sciences
دکتر محسن دیمه کار گراب

رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
دکتر الهه شاه پسند

دکتر فرهنگ مهروش
دانشیار الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
رشته تخصصی: مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، مطالعات میان رشته ای علوم قرآن و حدیث با مردم شناسی، دعاپژوهی، تاریخ اخلاق اسلامی
Farhang Mehrvash
Associate Professor, Islamic Theoloy
Gorgan Branch, Islamic Azad University
دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور

دکتر سید محمود طیب حسینی

رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Mahmoud Tayyeb Hoseini

Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر بی بی حکیمه حسینی
استادیار مشهد
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر و معارف قرآن ؛ تعلیم و تربیت اسلامی؛ مباحث میان رشته ای قرآن کریم
Bibi Hakime Hosseini
Assistant Professor, Mashhad
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دکتر علی اکبر بابایی
دکتر علی اکبر بابایی
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Ali Akbar Babaee
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
دکتر حسن خرقانی
دانشیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hasan kharaghani
Associate Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سید عبدالرسول حسینی زاده
دانشیار دانشکده علوم قرآنی قم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Seyyed Abdorrasul Hosseiny Zadeh
Associate Professor
دکتر مجتبی نوروزی
استادیار علوم قرآن و تفسیر
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: معارف قرآن، حدیث، علوم قرآن، تفسیر
Mojtaba Noroozi
Assistant Professor, Quranic sciences and interpretation
دکتر محمدباقر سعیدی روشن
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Bagher Saeedi Roshan
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیرداخلی
سید حسن موسوی

کارشناس
محمدرضا عباسی قصریکی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۰