درباره نشریه
ISSN:
2251-6794
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر احمد عریان
سردبیر:
دکتر مهدی محمدی
مدیر اجرایی:
مریم مهدی زاده تزنگی
مدیرداخلی:
دکتر محمد مزیدی
با همکاری:
انجمن مطالعات برنامه درسی
تلفن:
071-36460245
071-36134682
سایت اختصاصی:
jcr.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله پژوهش های برنامه درسی، ، کدپستی: 7194684759
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/21
مدیر مسئول
دکتر احمد عریان
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی، باکتری شناسی
Ahmad Oryan
Professor, Veterinary Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
سردبیر
دکتر مهدی محمدی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی
Mehdi Mohammadi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Educational Sciences - Curriculum
هیات تحریریه
دکتر صمد ایزدی
دانشیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Samad Izadi
Associate Professor, University of Mazandaran
Specialist: Educational Science
دکتر عبدالله پارسا
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی
Abdollah Parsa
Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Educational Science, Curriculum
دکتر جعفر جهانی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
Jafar Jahani
Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Shirazu
Specialist: Educational Management and Planning Section
دکتر بابک شمشیری
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش وپرورش دبستانی وپیش دبستانی
Babak Shamshiri
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Basics of Education: Preschool and Primary Education
دکتر مجید علی عسگری
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Majid Aliasgari
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Curriculum studies
دکتر حسنعلی بختیارنصرآبادی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Hasan Ali Bakhtiar Nasrabadi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Philosophy of Education
دکتر پروین صمدی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Parvin Samadi
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Curriculum
دکتر محمد عطاران
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Attaran
Professor, Kharazmi University
Specialist: Educational Science
دکتر محمدعلی گودرزی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Ali Goodarzi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Clinical Psychology
دکتر رحمت الله مرزوقی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Rahmatollah Marzooghi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Curriculum studies
دکتر حسن ملکی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
ویراستارفارسی
نورجهان راستی عمادآبادی
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی همگانی
Noor Jahan Rasti Emadabadi
Masters, University of Shirazu
Specialist: Public Linguistics
مدیر اجرایی
مریم مهدی زاده تزنگی
Maryam Mehdizadeh
Specialist: مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
مدیرداخلی
دکتر محمد مزیدی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مبانی تعلیم و تربیت
Mohammad Mazidi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Basics of Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲