درباره نشریه
ISSN:
2251-6417
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن خوردگی ایران
مدیر مسئول:
دکتر هادی عادل خانی
سردبیر:
دکتر محمدعلی گلعذار
مدیر اجرایی:
حجت عباسیان
مسئول اشتراک:
حجت عباسیان
تلفن:
021-88344287
021-88344288
021-88327324
دورنگار:
021-88344287
021-88344288
021-88327324
سایت اختصاصی:
corrosionengineering.ica.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهید عباس موسوی (فرصت) ، کوچه بهبهان، پلاک 11، واحد 3
صندوق پستی:
3411-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/11
مدیر مسئول
دکتر هادی عادل خانی
هادی عادل خانی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
Hadi Adel Khani
Associate Professor of Nuclear Science and Technology,
سردبیر
محمدعلی گلعذار
استاد دانشکده مواد
Mohammad Ali Gol Ozar
Professor, School of Material,
هیات تحریریه
دکتر سعیدرضا الله کرم
سعیدرضا الله کرم
استاد دانشکده مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه تهران
Saeed Reza Allah Karam
Professor, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran
دکتر میرقاسم حسینی
میرقاسم حسینی
استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
Mir Ghasem Hoseini
Professor, Faculty of Chemistry, University of Tabriz
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
ابراهیم حشمت دهکردی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ebrahim Heshmat Deh Kordi
Associate Professor of Iranian Institute of Nuclear Science and Technology,
Specialist: Materials Engineering
دکتر تقی شهرابی فراهانی
تقی شهرابی فراهانی
استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
Taghi Shah Rabi Farahani
Professor, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University
دکتر منصور فرزام
منصور فرزام
دانشیار دانشگاه صنعت نفت
Mansoor Farzam
Associate Professor, Petroleum University of Technology
روحاکسری کرمانشاهی
استاد دانشکده میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Rouha Kasra Kermanshahi
Professor, Faculty of Microbiology, University of Alzahra
Specialist: Microbiology
جابر نشاطی
دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت
Jaber Neshati
Associate Professor,
Specialist: Electrochemistry, NanoChemistry, and Environmental Electrochemistry
دکتر هادی عادل خانی
هادی عادل خانی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
Hadi Adel Khani
Associate Professor of Nuclear Science and Technology,
دکتر کوروش جعفرزاده
کوروش جعفرزاده
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Korosh jafar Zadeh
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
مدیر اجرایی
حجت عباسیان
حجت عباسیان
Hojjat Abbasian