درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن علمی ارتباطات
مدیر مسئول:
دکتر محمودرضا مرتضوی
سردبیر:
دکتر محمودرضا مرتضوی
مدیر اجرایی:
منصوره مرادی
سایت اختصاصی:
maybodiau.ac.ir
نشانی:
میبد، کیلومتر 5 جاده میبد- یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، دانشکده علوم انسانی، گروه ارتباطات، انجمن علمی ارتباطات
صندوق پستی:
175-89615
تاریخ به‌روزآوری: 1391/10/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۳