درباره نشریه
ISSN:
2345-4628
eISSN:
2345-4636
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر علی یلفانی
سردبیر:
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
مدیرداخلی:
مهندس صفانه صادقیان
تلفن:
081-38381192
دورنگار:
081-38381192
سایت اختصاصی:
smms.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، چهارراه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، ، کدپستی: 6517838695
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/16
مدیر مسئول
دکتر علی یلفانی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: توانبخشی ورزشی
Ali Yalfani
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Rehabilitation
سردبیر
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Gholamreza Shabani Bahar
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Managment
اعضای تحریریه
دکتر مسعود نادریان جهرمی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تربیت بدنی
Masoud Naderian Jahromi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Physical Education
دکتر میرحسن سیدعامری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Mir Hasan Seyadameri
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment, Management and planning in physical education
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Gholamreza Shabani Bahar
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Managment
دکتر سعید صادقی بروجردی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Saeed Sadeghi Boroujerdi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Management and planning in physical education
دکتر مهدی طالب پور
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی)
Mahdi Talebpour
Associate Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences)
دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر هاشم کوزه چیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، تربیت بدنی
Hashem Koozehchiyan
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sport Managment, Physical Education
دکتر عباس صمدی
استادیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Samadi
Assistant Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: governmental management
دکتر یحیی معروفی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Yahya Marofi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Curriculum
دکتر علی یلفانی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: توانبخشی ورزشی
Ali Yalfani
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Rehabilitation
دکتر نسرین پارسایی
استادیار
دانشگاه بوعلی سینا
Nasrin Parsaee
Assistant Professor
Bu-Ali Sina University
ویراستارفارسی
دکتر یوسف آرام
استادیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Yousef Aram
Assistant Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Universal linguistics
مدیرداخلی
مهندس صفانه صادقیان

دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: کامپیوتر (نرم افزار)
Safaneh Sadeghian

Bu-Ali Sina University
Specialist: Computer (software)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۷