درباره نشریه
ISSN:
2251-7073
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
پس از شماره 6 شماره دیگری از این مجله منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
مدیر مسئول:
دکتر سیدسعیدرضا عاملی
سردبیر:
دکتر فریده علوی
تلفن:
021-88015071
سایت اختصاصی:
jwsq.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از خیابان پانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان، طبقه چهارم
صندوق پستی:
14395-148
تاریخ به‌روزآوری: 1397/02/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۵