درباره نشریه
ISSN:
2476 - 3128
eISSN:
2476 - 3217
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1390
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی بصیری
سردبیر:
دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
مدیر اجرایی:
دکتر منصوره ملکیان
کارشناس:
شقایق نصیری
تلفن:
031-33912795
دورنگار:
031-33912795
سایت اختصاصی:
ijae.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، مجله اکولوژی کاربردی، ، کدپستی: 8415683111
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/24
مدیر مسئول
مهدی بصیری
دانشیار
Mehdi Basiri
Associate Professor, Isfahan University of Technology
سردبیر
نصرالله محبوبی صوفیانی
استاد گروه شیلات
رشته تخصصی: اکولوژی شیلاتی
Nasrolah Mahboobi Soofiani
Professor, Fisheries Department, Isfahan University of Technology
Specialist: Fisheries Ecology
هیات تحریریه
نصرالله محبوبی صوفیانی
استاد گروه شیلات
رشته تخصصی: اکولوژی شیلاتی
Nasrolah Mahboobi Soofiani
Professor, Fisheries Department, Isfahan University of Technology
Specialist: Fisheries Ecology
بهرام حسن زاده کیابی
دانشیار
رشته تخصصی: آبزیان و حیات وحش، آبزیان
Bahram Hsanzadeh Kiabi
Associate professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Fisheries and Wildlife, Aquatic
اصغر عبدلی
دانشیار
رشته تخصصی: اکولوژی - اکولوژی ماهی
Asghar Abdoli
Associate professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology - Fish Ecology
محمودرضا همامی
دانشیار
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Mahmoud Reza Hemami
Associate professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
عبدالرسول سلمان ماهینی
استاد دانشکده محیط زیست
رشته تخصصی: ارزیابی و مدل سازی محیط زیست
Abdolrasool Salman Mahini
Professor, environment College, Gorgan University
Specialist: Environmental assessment and modeling
سیدحمید متین خواه
Seyyed Hamid Matinkhah
سعید صوفی زاده
Saeed Soufizadeh
منصور مصداقی
استاد دانشکده علوم محیط زیست و منابع طبیعی
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Mansour Mesdaghi
Professor, College of Environmental Science & Natural Resources, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Natural Resources
ویراستارفارسی
فخریه شمسی
Fakhrieh Shamsi
ویراستار انگلیسی
دکتر حسن جلالی
حسن جلالی
Hasan Jalali
مدیر اجرایی
منصوره ملکیان
Mansoureh Malekian
کارشناس
شقایق نصیری
شقایق نصیری
Shaghayegh Nasiri
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵