درباره نشریه
ISSN:
2476 - 3128
eISSN:
2476 - 3217
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1390
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی بصیری
سردبیر:
دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
مدیر اجرایی:
دکتر منصوره ملکیان
ویراستار فارسی:
دکتر منصوره ملکیان
کارشناس:
شقایق نصیری
تلفن:
031-33912795
دورنگار:
031-33912795
سایت اختصاصی:
ijae.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، مجله اکولوژی کاربردی، ، کدپستی: 8415683111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر مهدی بصیری
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mehdi Basiri
Associate Professor
Isfahan University of Technology
سردبیر
دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
استاد گروه شیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: اکولوژی شیلاتی
Nasrolah Mahboobi Soofiani
Professor Fisheries Department
Isfahan University of Technology
Specialist: Fisheries Ecology
اعضای تحریریه
دکتر سهراب اشرفی
دکتر سهراب اشرفی

دکتر یحیی امام
استاد تمام تولید و ژنتیک گیاهی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Yahya Emam
Full Professor, Department of Plant Production and Genetics
University of Shirazu
Specialist: Crop Physiology
دکتر حسن پوربابایی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جنگلداری، کشت بافت، بهبود درخت جنگل
Hasan Pour Babaee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Forestry, Tissue culture, Forest tree improvment
دکتر آقافخر میرلوحی فلاورجانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح گیاهان
Agha Fakhr Mirlohi Falavarjani
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر محمدرضا مصدقی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Mohammad Reza Mosadeghi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
استاد گروه شیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: اکولوژی شیلاتی
Nasrolah Mahboobi Soofiani
Professor Fisheries Department
Isfahan University of Technology
Specialist: Fisheries Ecology
دکتر بهرام حسن زاده کیابی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست دریا
Bahram Hasanzadeh Kiabi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sea life
دکتر اصغر عبدلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اکولوژی ، اکولوژی ماهی
Asghar Abdoli
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology - Fish Ecology
دکتر محمودرضا همامی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mahmoudreza Hemami
Professor, Department of Natural Resources
Isfahan University of Technology
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ارزیابی و مدل سازی محیط زیست، آمایش سرزمین، بهینه سازی کاربری ها
Abdolrasool Salmanmahiny
Professor environment College
Gorgan University
Specialist: Environmental assessment and modeling, Land Use Planning and Optimization
دکتر سید حمید متین خواه
دانشیار منابع طبیعی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Sayedhamid Matinkhah
Associate Professor, Natural Resources
Isfahan University of Technology
دکتر منصور مصداقی
استاد دانشکده علوم محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Mansour Mesdaghi
Professor College of Environmental Science & Natural Resources
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Natural Resources
ویراستار فارسی
دکتر منصوره ملکیان
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mansoureh Malekian
Associate Professor, Department of Natural Resources
Isfahan University of Technology
مدیر اجرایی
دکتر منصوره ملکیان
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mansoureh Malekian
Associate Professor, Department of Natural Resources
Isfahan University of Technology
کارشناس
شقایق نصیری
شقایق نصیری

Shaghayegh Nasiri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۹