درباره نشریه
ISSN:
2383-1634
eISSN:
2383-3661
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
خرداد1386
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر صادق سلیمی
سردبیر:
دکتر سید باقر میرعباسی
جانشین سردبیر:
دکتر بهشید ارفع نیا
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا پیرهادی
تلفن:
021-22481626
نشانی:
تهران، بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، خیابان شهید سوهانی، مجتمع دانشگاهی ولایت، دانشکده حقوق ، کدپستی: 1955847781
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/alr
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/23
مدیر مسئول
دکتر صادق سلیمی
دانشیار حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sadegh Salimi
Associate Professor, International law
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: International rights
سردبیر
دکتر سید باقر میرعباسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sayed Bagher Mirabbasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Law
جانشین سردبیر
دکتر بهشید ارفع نیا
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Behshid Arfaa Nia
Associate Professor, Department of Low
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
حسین آقایی جنت مکان
دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Hussein Aghaei Jannat Makan
Associate Professor, faculty of law and political sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Criminal law
دکتر بهشید ارفع نیا
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Behshid Arfaa Nia
Associate Professor, Department of Low
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
دکتر گودرز افتخارجهرمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Goodarz Eftekharjahromi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر صادق سلیمی
دانشیار حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sadegh Salimi
Associate Professor, International law
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: International rights
دکتر احمد شمس

Ahmad Shamsh

دکتر مهراب داراب پور
استاد تمام حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق خصوصی،
Mehrab Darabpour
Full Professor, Faculty of law
Shahid Beheshti University
دکتر محمدرضا مجتهدی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Reza Mojtahedi
Professor
University of Tabriz
Specialist: public rights
دکتر سید باقر میرعباسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sayed Bagher Mirabbasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Law
مدیرداخلی
دکتر محمدرضا پیرهادی
استادیار دانشکده حقوق
واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Reza Pirhadi
Assistant Professor, faculty of law
واحد تهران مرکزی
Specialist: Private law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۵