درباره نشریه
ISSN:
2322-102x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر یحیی جمور
سردبیر:
دکتر یحیی جمور
مدیر اجرایی:
مهندس داوود نوروزی
تلفن:
021-88008841
دورنگار:
021-88008841
سایت اختصاصی:
jgst.issge.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، گروه مهندسی نقشه برداری
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/12
مدیر مسئول
دکتر یحیی جمور
دانشیار سازمان نقشه برداری کشور آموزشکده نقشه برداری
Yahya Jamour
Associate Professor of National Surveying Organization School of Surveying
سردبیر
دکتر یحیی جمور
دانشیار سازمان نقشه برداری کشور آموزشکده نقشه برداری
Yahya Jamour
Associate Professor of National Surveying Organization School of Surveying
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر آل شیخ
استاد سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سیستمهای اطلاعات مکانی، رایانش کلان داده، زیرساخت اطلاعات مکانی، مدل سازی هوشمند
Ali Asghar Alesheikh
Professor, GIS Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: GIS، Artificial Intelligence
دکتر جلال امینی
استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فتوگرامتری و سنجش از دور
Jalal Amini
Professor School of Engineering Surveying and Spatial Information
University of Tehran
Specialist: Photogrammetry and Remote Sensing
دکتر بهزاد وثوقی
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: نقشه برداری - ژئودزی
Behazad Voosoghi
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Surveying - Geodesy
دکتر یحیی جمور
دانشیار سازمان نقشه برداری کشور آموزشکده نقشه برداری
Yahya Jamour
Associate Professor of National Surveying Organization School of Surveying
دکتر علیرضا امیری سیمکویی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
Ali Reza Amiri Sim Kouei
Associate Professor
University of Isfahan
دکتر محمدرضا ملک
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mohammad Reza Malek
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر محمودرضا دلاور
استاد پردیس دانشکده های فنی ، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری
Mahmood Reza Delavar
Professor Campus of Technical Schools, School of Geographic Engineering and Geospatial Engineering
University of Tehran
Specialist: Surveying Engineering
مدیر اجرایی
مهندس داوود نوروزی
مهندس داوود نوروزی

Davoov Noroozi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۳